Готовый кроссворд по предмету Фiзiологiя (укр.) - на тему «Общий (укр.)»

 
По горизонтали
1. Лiкарськi засоби, що пiдвищують неспецифiчну стiйкiсть органiзму до несприятливих впливiв зовнiшнього середовища (температурних коливань, кисневого голодування i iн.)
3. Процес поширення процесiв збудження або гальмування в кору великих пiвкуль головного мозку
4. Вищий ступiнь творчих проявiв особистостi
5. Здатнiсть органiзму до ефективного виконання заданої дiяльностi протягом певного часу
7. Клiмат внутрiшнього середовища примiщення, який визначається температурою, вологiстю, швидкiстю руху повiтря, а також температурою навколишнiх поверхонь
8. Захворювання, що викликаються проникненням в органiзм людини рiзного роду паразитичних червякiв
10. Форма порушення зору, при якiй вiдбувається спотворення зображення обєктiв оптичною системою ока i зображення обєкта виглядає розмитим
11. Властивiсть живих систем вiдтворювати свою органiзацiю
13. Властивiсть, сторона процесу адаптацiї
14. Дуже небезпечний стан, що виникає внаслiдок тривалої вiдсутностi вiдпочинку органiзму людини
15. Частота серцевих скорочень бiльше 100 ударiв в хвилину
По вертикали
2. Активна взаємодiя з навколишньою дiйснiстю
4. Рiзновид вiтамiнної недостатностi, що розвивається внаслiдок недостатнього надходження певного вiтамiну в органiзм
6. Прискорення розвитку органiзму людини
9. Стан, протилежний сну
12. Спадкова або придбана в ранньому дитинствi до 3 рокiв розумова недостатнiсть

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы