Готовый кроссворд по финансам - на тему "Финансовый менеджмент"

 
По горизонтали
3. Критерiй побудови податкової системи, що вказує на здатнiсть швидко приймати рiшення, в залежностi вiд фактичних потреб
5. Фiнансовий контроль, метою якого є перевiрка реалiзацiї стратегiї i тактики фiнансової дiяльностi того чи iншого суб’єкта
6. Користувачi, що використовують значний обсяг iнформацiї про фiнансову дiяльнiсть пiдприємства, яка є комерцiйною таємницею
7. Субєкти фiнансового менеджменту
8. План формування, розподiлу i використання фiнансових ресурсiв
10. Початкова стадiя циклу менеджменту, на якiй визначаються цiлi дiяльностi та необхiднi для цього кошти i дiї
12. Передбачення результатiв дiяльностi органiзацiї
15. Вимога до iнформацiї, яка означає, що витрати на залучення окремих iнформативних показникiв не повинна перевищувати ефект, який буде отриманий в результатi їх використання при пiдготовцi i реалiзацiї вiдповiдних управлiнських рiшень
16. Вид банкiвського менеджменту, основними завданнями якого є органiзацiя та управлiння колективом, створення органiзацiйних структур i систем забезпечення дiяльностi банку
17. Принцип фiнансового менеджменту, що полягає у плануваннi матерiальних i фiнансових ресурсiв з метою забезпечення їх збалансованостi, системнiсть у розробцi стратегiї i тактики фiнансового менеджменту
18. Досягнення узгодженостi в роботi всiх ланок органiзацiї шляхом встановлення рацiональних звязкiв мiж ними
20. Функцiя фiнансового менеджменту, що полягає у процесi прийняття та обгрунтування поточних управлiнських рiшень, визначення механiзмiв їх упровадження
22. Самостiйний вид професiйної дiяльностi, направлений на досягнення визначених цiлей шляхом рацiонального використання матерiальних i трудових ресурсiв з обовязковим застосуванням економiчних методiв управлiння
23. Аналiз, що дає змогу вивчити динамiку активiв у цiлому й окремих їх видiв у часi, визначити загальнi тенденцiї їх змiни або тренду
24. Засiб зменшення ризику шляхом укладання протилежної угоди
25. Рiвень механiзму фiнансового менеджменту транснацiональних корпорацiй
По вертикали
1. Абсолютнi величини, якi характеризують створення й використання фiнансових ресурсiв в економiцi держави, її фiнансове становище, результати господарської дiяльностi пiдприємницьких структур, рiвень доходiв населення, розподiл i перерозподiл валового внутрiшнього продукту за допомогою фiнансiв
2. Оптимальний набiр правил i прийомiв, якi дозволяють реалiзувати мiсiї, досягти глобальних i локальних цiлей органiзацiї
4. Винагородження, до якого належать: почуття досягнення результатiв роботи, змiстовнiсть i її значення, самоповага
9. Функцiя суб’єкта фiнансового менеджменту, що забезпечує обєд­нання людей, що спiльно реалiзують фiнансову програму на базi якихось правил i процедур
11. В результатi даного аналiзу  ви­значається питома вага активiв за їх цiльовим використанням, ступенем лiквiдностi, рiвнем дохiдностi, а також склад та структура кожного виду активiв: кредитного портфеля, портфеля цiнних паперiв, високолiквiдних та iнших активiв
13. Функцiя фiнансового менеджменту, що полягає у забезпеченнi збалансування матерiальних i фiнансових ресурсiв на всiх стадiях кругообiгу капiталу в процесi простого i розширеного вiдтворення
14. Дiяльнiсть, що має на метi активiзувати людей, що працюють в органiзацiї
19. Один iз методiв, що входить до складу фiнансового механiзму
21. Контроль, що здiйснюється до початку руху грошових потокiвПохожие категории кроссвордов

1.
Финансовый менеджмент
2.
Менеджмент
3.
Экологический менеджмент
4.
Налоговый менеджмент
5.
Менеджмент (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По финансовому менеджменту - Финансовый менеджмент как система и механизм управления финансами
2.
По инвестициям - Финансовый рынок
3.
По бизнес-планированию - Финансовый план
4.
По финансам и кредиту - Финансовый контроль
5.
По финансам - Финансовый рынок


Кроссворды по финансам
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы