Готовый кроссворд по предмету Аграрне право (укр.) - на тему "Суб'єкти аграрного права (укр.)"

 
По горизонтали
3. Юридична осо­ба, створена фiзичними та/або юридичними особами, що є сiльсь­когосподарськими товаровиробниками, на засадах добровiльного членства та обєднання майнових пайових внескiв для спiльної виробничої дiяльностi в сiльському господарствi та обслуговуван­ня переважно членiв кооперативу
6. Припинення дiяльностi, передбаченої установчими документами, припинення прав та обов’язкiв без правонаступництва.
8. Особи, якi ведуть особисте селянське госпо­дарство для задоволення особистих потреб у сiльськогоспо­дарськiй продукцiї, надлишки якої реалiзуються на ринках
11. Пiдприємство створене з метою створення сприятливих умов для розвитку сiьськогосподарського виробництва, забезпечення товаровиробникiв матерiально - технiчними ресурсами
13. Фонд,  який є державною спецiалiзованою бюджетною установою, уповноваженою реалiзувати цiнову полiтику в агропромисловому секторi економiки. Фонд належить до сфери управлiння Мiнагрополiтики, є пiдзвiтним i пiдконтрольним йому
14. Аграр­нi пiдприємства, громадяни України, iноземцi та особи без грома­дянства, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, надiленi органiаацiй-но-гоеподареькою компетенцiєю
15. Пiдприємство створене орендарем на основi оренди майнового комплексу наявного державного або комунального пiдприємства чи майнового комплексу виробничого структурного пiдроздiлу (структурної одиницi) цього пiдприємства з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi
По вертикали
1. Форма власностi, яка є основною квалiфiкуючою ознакою для сiльськогосподарських кооперативiв
2. Шляхом чого припиня.ть свою дiяльнiсть усi сiльськогосподарськi пiдприємства
4. Особисте господарство громадян
5. Основне завдання аграрного пiдприємства, щодо дiяльностi зi сiльськогосподарською продукцiєю
7. Одна зi стадiй створення субєктiв аграрного господарювання
9. Юридичнi особи, якого права створюються розпорядчим способом на пiдставi акта органу дер­жавної влади або органу мiсцевого самоврядування
10. За чиїм рiшенням може бути утворений субєкт господарювання вiдровiдно до ст. 56 Господарського кодексу
12. Юридичнi особи, якого права створюються на пiдставi установчих документiв, як правило, на договiрних засадах
13. Це сукупнiсть правових норм, якi на засадах юридичної рiвностi рiзних форм власностi i функцiонування рiзноманiтних органiзацiйно-правових форм господарювання регулюють суспiльнi вiдносини, що виникають мiж суб’єктами аграрного виробництва з приводу виробництва, переробки та реалiзацiї ними сiльськогосподарської продукцiї.

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы