Кросcворд по предмету Банкiвська система (укр.) на тему "Банкiвськi операцiї (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 25 слов
Кросcворд по предмету Банкiвська система (укр.) на тему Кросcворд по предмету Банкiвська система (укр.) на тему
 
По горизонтали
1. Програмно-технiчний комплекс, який дає можливiсть держателю платiжної карти виконати наступнi операцiї самообслуговування при введеннi пiн-коду
4. Юридична особа, яка вiд свого iменi випускає цiннi папери i виконує обовязки, що випливають з умов їх випуску
5. Продовження строку/термiну дiї договору тощо
7. Рiзниця мiж повною (номiнальною) сумою векселя i сумою, яка сплачена при придбаннi векселя, за умови, що сума придбання векселя менша за повну (номiнальною)
9. Порядок видачi комерцiйним банкам, якi набули статусу юридичної особи, дозволу на здiйснення деяких чи всiх банкiвських операцiй
10. Здатнiсть позичальника (контрагента банку) своєчасно здiйснювати розрахунки за всiма видами своїх зобовязань
11. Грошове зобов´язання банку, яке виставляється на пiдставi доручення його клiєнта-iмпортера на користь експортера
14. Фiзична чи юридична особа, що зобовязується перед кредитором iншої особи вiдповiдати за виконання нею свого зобовязання в повному обсязi або в частинi
15. Цiнний папiр, що засвiдчує внесення її власником грошових коштiв i пiдтверджує зобовязання позичальника перед кредитором вiдшкодовувати йому вартiсть цього цiнного папера в передбачений в ньому строк з виплатою процента
17. Розрахункова операцiя, за допомогою якої банк за дорученням свого клiєнта i на пiдставi розрахункових документiв одержує належнi йому грошовi суми з наступним зарахуванням цих сум на рахунки клiєнта
18. Особа, для якої призначений грошовий платiж, одержувач грошей
19. Плата комерцiйному банку за проведення операцiй, що виконуються на доручення i за рахунок клiєнтiв
20. Спiвробiтник банку, уповноважений проводити операцiї (купувати i продавати) з iноземною валютою
21. Це грошова одиниця що використовується як свiтовi грошi тобто як мiжнародна розрахункова одиниця засiб обiгу i платежу
23. Вид цiнних паперiв, що являє собою свiдоцтво про власнiсть на визначену частку статутного (складеного) капiталу акцiонерного товариства i надає її власнику певнi права, зокрема: право на участь в управлiннi товариством, право на частину прибутку товариства у випадку його розподiлу (дивiденд), а у випадку лiквiдацiї — на частину залишковоївартостi пiдприємства

По вертикали
2. Короткостроковий кредит, який надається банком клiєнту в разi перевищення суми операцiй залишку коштiв на його поточному/ картковому рахунку або встановленого лiмiту кредитування
3. Зобовязання банку за тимчасово залученими коштами фiзичних i юридичних осiб або цiнними паперами за вiдповiдну плату
6. Погашення старої заборгованостi шляхом випуску нових позик, головним чином замiною короткострокових зобов’язань довгостроковими
8. Передавальний напис, що проставлений на зворотному боцi векселя або додатковому листi (алонжi) i засвiдчує передачу разом з векселем права на одержання платежу iншою особою
12. Вiдмова вiд зобов’язан
13. Особливий товар, що є загальною еквiвалентною формою вартостi iншихтоварiв
16. Знецiнювання грошей i безготiвкових коштiв, що супроводжується ростом цiн на товари i послуги
19. Надання у борг грошей або товарiв на умовах повернення i, як правило, зi сплатою вiдсоткiв
20. Грошова одиниця сша
22. Гарантiя оплати або згода на оплату грошових, товарних або розрахункових документiв

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Пiдприємство (укр.)
2.
Бiотехнологiї (укр.)
3.
Дизайн (укр.)
4.
Деонтологiя (укр.)
5.
Мiкроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка (укр.) - Банкiвськi операцiї (укр.)
2.
По предмету Банкiвська система (укр.) - Банкiвськi оперцiї (укр.)
3.
По предмету Фiнанси пiдприємств (укр.) - Розрахунковi операцiї пiдприємств (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
5.
По - Прислiвник (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы