Готовый кроссворд по предмету Контроль та ревiзiя (укр.) - на тему "Контроль (укр.)"

 
По горизонтали
3. Документ, що мiстить виражене встановленим чином думка аудитора про достовiрностi бухгалтерської звiтностi економiчного субєкта i про вiдповiднiсть порядку ведення ним бухгалтерського облiку
5. Одне з основних правил проведення ревiзiї
8. Поняття, яке дуже тiсно повязане з поняттям контроль
9. Принцип планування аудиту, який передбачає забезпечення взаємоувязки та узгодженостi всiх етапiв планування
12. Етап аудиту, який включає в себе складання плану i програми очiкуваних робiт
16. Ознайомлення контролюючих органiв зi станом певного напряму або питаннями фiнансово-господарської дiяльностi обєкта контролю
17. Вiдповiдальний представник ревiзiї органу
18. Складається в кiнцi ревiзiї
По вертикали
1. Одне з правил проведення ревiзiї, при якому ревiзори встановлюють контакт всiх структурних пiдроздiлiв органiзацiї, призначають прийом осiб, якi бажають переговорити з питань ревiзiї
2. Джерело iнформацiї фiнансового контролю
4. Основне завдання ревiзiї
6. Властивiсть аудиторської вибiрки, що дає можливiсть аудитору зробити на її основi правильнi висновки про всю перевiренiй сукупностi
7. Письмове уповноваження, яке видається однiєю особою iншiй для представництва перед третiми особами
9. Державний орган, що попереднiй i поточний контроль за веденням операцiй з бюджетними коштами, кредитними органiзацiями та позабюджетних фондiв
10. Передбачає здiйснення контролю з найменшого витратами, мiнiмального кiлькiстю працiвникiв, що володiють спецiальними знань й методами контрольної роботи
11. Перевiрка обєктiв по фактичному їх стану за допомогою їх вiзуального вивчення
13. Фiзична особа, вiдповiдальна квалiфiкацiйним вимогам, встановленим законодавством та атестоване в установленому порядку на право здiйснення аудиторської дiяльностi
14. Основний принцип органiзацiї фiнансово-економiчного контролю, який регулює законодавчу сферу дiяльностi
15. Особлива форма органiзацiї суспiльства, що має певними засобами i методами застосування влади всерединi суспiльства, що встановлює певний порядок взаємовiдносин мiж членами суспiльства

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы