Кросcворд по экономике по темам "Грошi та кредит (укр.)", "Деньги"

Был запрошен кроссворд на 40 слов, смогли построить на 37 слов
Кросcворд по экономике по темам Кросcворд по экономике по темам
 
По горизонтали
3. … грошi - узагальнена назва рiзних видiв грошей, що виникають як замiщення майнових боргових зобов'язань приватних осiб та держави
6. дозвiл, який видає власник технiчної (лiцензiар), захищеної або незахищеної патентом, зацiкавленiй сторонi (лiцензiату) на використання цiєї технологiї протягом певного часу i аз певну плату.
12. ...-здатнiсть платiжної системи працювати без помiтних збоїв та стороннiх втручань на всiх етапах руху платiжних iнструментiв та грошових коштiв.
13. – це розрахунковий документ, який мiстить доручення банка платника банку одержувача оплатити товар (послуги) лише при виконаннi одержувачем умов, вказаних в документi
16. … грошi - умовна назва фiнансових коштiв, якi використовує їх власник на основi електронної системи
18. – оголошення державою знецiнених паперових грошових знакiв недiйсними
21. … -карта - кредитна картка iз вбудованим мiкропроцесором, що характеризується високим рiвнем захисту та можливiстю проводити багатовалютнi розрахунки
27. Поскольку деньги наиболее ликвидное имущество, они являются наиболее удобной формой хранения богатства
32. Эта функция денег проявляется, прежде всего, в обслуживании платежей вне сферы товарооборота
34. -стандартний документ (договiр, дериватив), який засвiдчує зобов'язання особи придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фiксацiєю цiн продажу пiд час укладення такого контракту.
36. Прямий безгрошовий обмен товарами

По вертикали
1. -стандартний документ, який засвiдчує право придбати або продати цiннi папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фiксацiєю цiни на час укладення такого опцiону або на час такого придбання за рiшенням сторiн контракту.
2. Оборот – це рух грошових коштiв в готiвковiй та безготiвковiй формах, що обслуговують реалiзацiю товарiв, а також нетоварнi платежi в народному господарствi
4. – стан економiки, що характеризується процесами, протилежними тим, якi вiдбуваються в умовах iнфляцiї. спричиняється вона зменшенням грошової маси шляхом вилучення з обiгу частини платiжних засобiв
5. Реформа – повне або часткове перетворення грошової системи, що здiйснює держава з метою впорядкування та налагодження грошового обiгу
7. В якому мiсяцi 1992 року рубль i купон були виведенi з обiгу
8. Є формою оформлення комерцiйного кредиту, який надається в товарнiй формi продавцями покупцям у виглядi вiдстрочки сплати боргу за поставленi товари, виконанi роботи, наданi послуги
9. Реформа, що характеризує функцiонування старих и нових грошей протягом довгого часу
10. … плата (цiна працi) - грошова винагорода, що виплачується найманим працiвникам за використання їхньої працi
11. всi iнституцiйнi одиницi, якi постiйно знаходяться на територiї iноземної держави, навiть якщо вони є фiлiями iнституцiйних одиниць даної країни.
14. форма безготiвкового розрахунку мiж банками країн, здiйснюється шляхом залiку взаємних вимог i зобов’язань; угода мiж центральними банками декiлькох держав про взаємне зарахування зустрiчних вимог i боргiв, якi виникають у зовнiшнiй торгiвлi.
15. ексклюзивне право автора лiтературного, аудiо або вiдео твору на показ i використання своєї роботи.
17. використання iноземної валюти, як засобу обiгу, одиницi розрахункiв i засобу заощадження.
19. Яка грошова реформа формує диференцiйоване спiввiдношення обмiну грошей залежно вiд форми запасу старих грошей
20. в’їзд працездатного населення в певну країну з-за її меж.
22. Це сукупнiсть купiвельних, платiжних та накопичу вальних засобiв, яка обслуговує економiчнi звязки, належить фiзичним та юридичним особам, а також державi. це важливий кiлькiсний показник руху грошей
23. Державний кредит – сукупнiсть кредитних вiдносин, у яких, здебiльшого, позичальником є держава, а кредиторами – юридичнi або фiзичнi особи
24. Вид кредиту, що надається в грошовiй чи товарнiй формах населен-
25. – укрупнення грошової одиницi без змiни її найменування, що проводиться з метою забезпечення грошовою обороту i надання бiльшої повноцiнностi грошам
26. Деньги в системе международных экономических отношений
27. Деньги можно использовать при покупке и продаже товаров и услуг
28. - один iз видiв державних цiнних паперiв, що засвiдчує внесення їхнiм власником коштiв до бюджету i дає право на одержання фiксованого доходу протягом строку володiння цими паперами
29. ...- форма органiзацiї грошового обороту в країнi, установлена загальнодержавними законами.
30. ...-здатнiсть системи якомога швидше здiйснювати переказування грошей на рахунок одержувача пiсля надходження вiдповiдного розпорядження.
31. Использование денег в качестве общего знаменателя
33. Основной коштовний металл с якого виготовляють реальнi(повноцiннi) грошi
35. цiнний папiр, що дає його власниковi право на купiвлю деякої кiлькостi акцiй на певну майбутню дату за певною цiною. Зазвичай варранти використовуються при новiй емiсiї цiнних паперiв.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Грошi та кредит (укр.)
2.
Фiнанси, грошi та кредит (укр.)
3.
Деньги, кредит, банки (ДКБ)
4.
Финансы и кредит
5.
Економiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Денежно-кредитные и финансовые системы (ДКФС) - Деньги и кредит
2.
По экономике - Деньги, кредит, банки
3.
По деньгам, кредитам, банкам (ДКБ) - Кредит и кредитные деньги
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Грошi (укр.)
5.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Грошi (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы