Кросcворд по предмету Університетська освіта - на тему "ІНДЗ"

Был запрошен кроссворд на 22 слов, смогли построить на 22 слов
Кросcворд по предмету Університетська освіта - на тему Кросcворд по предмету Університетська освіта - на тему
 
По горизонтали
4. … процес, назва структурної реформи вищої освіти на європейському просторі
5. Стійка властивість особистості, що виражає індивідуально-своєрідну динаміку психіки і поведінки, котра однаково виявляється в різноманітній діяльності незалежно від її змісту, мети і мотивів
11. Хто першим спробував зясувати, чим зумовлюються індивідуальні відмінності в поведінці людей
13. Надання можливості тому, хто навчається, самостійно обирати рівень вивчення дисциплін та їх перелік, понад нормативні вимоги, що передбачені освітньо-професійною програмою залежно від власних цілей, потреб, можливостей, рівня розвитку його здібностей до навчання
17. Основна форма проведення навчальних занять у вищих закладах освіти
18. Властивість людини, що характеризує ступінь впливу різних подразників, час збереження їх в пам-яті і силу реакції у відповідь на цей вплив
20. Освітній рівень вищої освіти людини - спеціаліста або магістра
22. Основний документ, який підписують на кожній з міжурядових міжнародних конференцій усі країни, що приєдналися до Болонського Процесу

По вертикали
1. Згрупована інформація, частина інформаційного матеріалу з певної галузі, певне коло знань
2. Він проголосив принцип єдності університетської освіти й наукових досліджень ще в хіх столітті
3. Форма організації навчання, основними завданнями якої є поглиблення знань учнів та студентів з окремих предметів, розвиток їх пізнавальних інтересів і творчих здібностей, підготовка до свідомого вибору професії, до майбутньої праці в тій чи іншій галузі виробництва, культури і мистецтва
6. Вид контролю, що являє собою іспит студентів з метою оцінки їх знань і навиків у відповідності до моделі молодшого спеціаліста
7. Сильний, врівноважений, рухливий тип нервової системи
8. Комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності
9. Освітньо-кваліфікаційний рівень людини, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об-єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов-язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для певних посад у певному виді економічної діяльності
10. Одна з форм, яка виправдала себе щодо надання студентам до­помоги у їх самостійній роботі, допомоги, яка особливо необхідна при підготовці до іспитів, захисті курсових і дипломних проектів і інших фор­мах контролю знань
12. Суттєве підвищення якості освіти і рівня компетентності фахівців шляхом модернізації змісту навчальних дисциплін та науково-методичного забезпечення навчального процесу
14. Видатний російський вчений, що пояснив особливості темперамента
15. Сукупність стійких проявів психіки людини, що відтворюються у спілкуванні та діяльності та обумовлюють типові способи поведінки у тій або іншій ситуації
16. Індивідуалізація - це … процес
19. Особливості людини, що виражаться в переважній спрямованості активності особистості всередину (на явища власного суб-єктивного світу, на свої переживання і думки)
21. Внз 4 рівня акредитації, який проводить освітню діяльність, пов-язану із здобуттям певної во та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить дослідження, є центром у сфері своєї діяльності і має відповідний рівень кадрового і математично-технічного забезпечення

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы