Кросcворд по предмету Екологiя (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 40 слов, смогли построить на 28 слов
Кросcворд по предмету Екологiя (укр.) на тему Кросcворд по предмету Екологiя (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Роздiл бiологiї, що вивчає закономiрностi взаємовiдношень органiзмiв з довкiллям.
4. Природна пiдсистема географiчної оболонки, що являє собою глобальну планетарну екосистему.
9. Короткочасне зниження температури повiтря чи поверхнi грунту до мiнусових значень вночi чи вранцi
11. Система учбового курсу екологiчного права включає три роздiли, розмiщенi в такiй послiдовностi: загальна частина, особлива частина i … частина
12. Комплекс природних явищ i тiл, з якими органiзм перебуває у безпосереднiх чи непрямих взаємозвязках
18. Властивiсть складної системи, за якої складна система не може складатись iз однакових елементiв
21. Закон України «про охорону навколишнього природно-
23. Всi живi та неживi об'єкти, що природно iснують на Землi або в деякiй її частинi.
25. Одиниця вимiру радiацiйного забруднення
27. Покрив рослин...

По вертикали
1. Будь-якi джерела й передумови для одержання необхiдних людям
2. Назва iсторично останнього стану розвитку бiосфери, на якому людина свiдомо використовує свої знання для впливу
4. Iсторично сформована сукупнiсть рослин, тварин чи мiкроорганiзмiв, що населяє бiотоп
5. Природний географiчний комплекс визначається як порiвняно невеликий специфiчний i однорiдний дiлянка земної поверхнi
6. Iндивiдуальний розвиток органiзму, сукупнiсть послiдовних, морфологiчних, фiзiологiчних i бiохiмiчних процесiв,що вiдбуваються в органiзмi вiд його зародження до кiнця життя
7. Процес утворення простих органiчних речовин це ...
8. Хiмiчнi речовини, використовуванi для боротьби з шкiдниками та хворобами рослин, бур'янами i т.п
10. Це визнана за власником i гарантована йому мож­ливiсть вчиняти дiї, спрямованi на змiну юридичного статусу, цiльового призначення чи стану природних об’єктiв, визначення їх юридичної долi (вiдчуження їх iншим суб’єктам у власнiсть). Такими дiями є голов­ним чином угоди (купiвлi-продажу, дарування, мiни та iн.)
13. Руйнування або iстотне порушення екологiчних звязкiв
14. Роздiл екологiї, що вивчає взаємовiдносини окремих видiв органiзмiв з довкiллям.
15. Використання корисних влас-
16. Назва людського чиннику впливу на природу
17. Протокол 1997 року пiдписаний з метою захисту навколишнього середовища.
19. Складова структури екологiї, що описує коливання чисельностi рiзних видiв i встановлює їх причини
20. роздiл екологiї, який дослiджує екосистеми
22. Речовини, матерiали й предмети, що утворюються у процесi людської
24. Заходи для попередження розповсюдження хвороби
26. Першим запропонував термiн екологiя у 1866 р

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Астрономiя (укр.)
2.
Естетика (укр.)
3.
Эстетика (укр.)
4.
Полiтологiя (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы