Готовый кроссворд по социологии - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Терiя, що повязує соцiальнi змiни з динамiкою духовної сфери суспiльства
4. Соцiальна верства, приречена на вищу мiру освiти
6. Розташування на шкалi — використання шкал — конструйованих соцiологом еталонiв вимiрювання
7. Яка соцiальна дисциплiна названа за традицiями захiдної соцiологiї, але є практично соцiологiєю працi
8. Функцiя конфлiкту, коли ситуацiя погiршується, виникає ймовiрнiсть стресiв
9. Сiмя, що складається з батькiв i неповнолiтнiх дiтей
10. Змiна одного з iнституалiзованих стандартiв поведiнки окремих елементiв соцiальних систем у конкретних ситуацiях реалiзацiї соцiальних функцiй
11. Епоха початку науки про суспiльство
12. Перехiд вiд доiндустрiального до iндустрiального суспiльства, що передбачає рiшучi змiни в усiх сферах суспiльного життя
14. Якi соцiологiчнi теорiї яляються стiнами соцiологiї
15. Український психолог, соцiолог, який дослiджував психiчну структуру українського характеру, видiлив: „матрiархатнiсть” української родини як найважливiший фактор формування нацiональної психiки
18. Теорiя, що намагається пояснити соцiальнi змiни через встановлення змiсту взаємодiї економiчного базису та надбудови
19. людина,що поєднує в собi риси загальнолюдського, суспiльно значущого та iндивiдуального — неповторного.
21. Функцiя соцiальних iнститутiв, що забезпечує регулювання взаємовiдносин мiж членами суспiльства шляхом вироблення шаблонiв поведiнки
22. Група, з якої iндивiд спiввiдносить себе як з еталоном i на яку вiн орiєнтується
23. Теорiя, що виводить змiст та спрямування соцiальних змiн з особливостей технiко-технологiчного розвитку матерiального виробництва
По вертикали
1. Змiни в характерi взаємодiї певних елементiв соцiальних систем
2. Нашарування груп, що мають рiзний доступ ло соцiальних благ внаслiдок їх становища в соцiальнiй iєрархiї
3. Стиль керiвництва, при якому керiвник розподiляє обовязки мiж собою та пiдлеглими
5. Перебудова суспiльної системи на нових засадах
13. Один iз методiв отримання соцiологiчної iнформацiї про кiлькiснi i якiснi змiни показникiв дiяльностi й поведiнки обєкта, внаслiдок дiї на нього певних факторiв (змiнних), якими можна керувати i якi можна контролювати
14. Набiр символiв, переконань, цiнностей, норм, що вiдрiзняють те чи iнше угрупування або соцiальну группу, визначаючи характернi риси особистостi, яка формується у данному угрупуваннi абао соцiальнiй групi
16. Необхiдна, за переконанням е.дюркгейма, частина громадського життя, яка спрямовує соцiальний гнiв проти тих, хто закони переступає, i вiдволiкає вiд тих, хто закони ухвалює
17. Процес зростання мiст i поширення мiського способу життя
20. становлення людини як соцiальної iстоти, яке проходить у результатi впливу середовища i виховання на внутрiшнi сили розвиткуПохожие категории кроссвордов

1.
История социологии
2.
История развития социологии
3.
История становления и развития социологии
4.
Развитие российской социологии XIX-XX вв.
5.
Методы прикладной статистики для социологии (МПСдС)

Похожие кроссворды

1.
По социологии - История социологии
2.
По социологии - История развития социологии
3.
По социологии - История становления и развития социологии
4.
По социологии - Развитие российской социологии XIX-XX вв.
5.
По методологии и методам социологического исследования (ММСИ) - Методы прикладной статистики для социологии (МПСдС)


Кроссворды по социологии

- В -
- Г -
- Д -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- С -
- Т -
- Э -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы