Готовый кроссворд по предмету Банкiвська система (укр.) - на тему "Банкiвськi операцiї (укр.)"

 
По горизонтали
3. Особливий товар, що є загальною еквiвалентною формою вартостi iншихтоварiв
7. Розрахункова операцiя, за допомогою якої банк за дорученням свого клiєнта i на пiдставi розрахункових документiв одержує належнi йому грошовi суми з наступним зарахуванням цих сум на рахунки клiєнта
12. Надання у борг грошей або товарiв на умовах повернення i, як правило, зi сплатою вiдсоткiв
13. Погашення старої заборгованостi шляхом випуску нових позик, головним чином замiною короткострокових зобов’язань довгостроковими
14. Знецiнювання грошей i безготiвкових коштiв, що супроводжується ростом цiн на товари i послуги
16. Це грошова одиниця що використовується як свiтовi грошi тобто як мiжнародна розрахункова одиниця засiб обiгу i платежу
17. Передавальний напис, що проставлений на зворотному боцi векселя або додатковому листi (алонжi) i засвiдчує передачу разом з векселем права на одержання платежу iншою особою
20. Короткостроковий кредит, який надається банком клiєнту в разi перевищення суми операцiй залишку коштiв на його поточному/ картковому рахунку або встановленого лiмiту кредитування
24. Зобовязання банку за тимчасово залученими коштами фiзичних i юридичних осiб або цiнними паперами за вiдповiдну плату
По вертикали
1. Вид цiнних паперiв, що являє собою свiдоцтво про власнiсть на визначену частку статутного (складеного) капiталу акцiонерного товариства i надає її власнику певнi права, зокрема: право на участь в управлiннi товариством, право на частину прибутку товариства у випадку його розподiлу (дивiденд), а у випадку лiквiдацiї — на частину залишковоївартостi пiдприємства
2. Вiдмова вiд зобов’язан
4. Цiнний папiр, що засвiдчує внесення її власником грошових коштiв i пiдтверджує зобовязання позичальника перед кредитором вiдшкодовувати йому вартiсть цього цiнного папера в передбачений в ньому строк з виплатою процента
5. Гарантiя оплати або згода на оплату грошових, товарних або розрахункових документiв
6. Фiзична чи юридична особа, що зобовязується перед кредитором iншої особи вiдповiдати за виконання нею свого зобовязання в повному обсязi або в частинi
8. Здатнiсть позичальника (контрагента банку) своєчасно здiйснювати розрахунки за всiма видами своїх зобовязань
9. Особа, для якої призначений грошовий платiж, одержувач грошей
10. Продовження строку/термiну дiї договору тощо
11. Порядок видачi комерцiйним банкам, якi набули статусу юридичної особи, дозволу на здiйснення деяких чи всiх банкiвських операцiй
12. Плата комерцiйному банку за проведення операцiй, що виконуються на доручення i за рахунок клiєнтiв
15. Грошова одиниця сша
18. Грошове зобов´язання банку, яке виставляється на пiдставi доручення його клiєнта-iмпортера на користь експортера
19. Програмно-технiчний комплекс, який дає можливiсть держателю платiжної карти виконати наступнi операцiї самообслуговування при введеннi пiн-коду
21. Юридична особа, яка вiд свого iменi випускає цiннi папери i виконує обовязки, що випливають з умов їх випуску
22. Рiзниця мiж повною (номiнальною) сумою векселя i сумою, яка сплачена при придбаннi векселя, за умови, що сума придбання векселя менша за повну (номiнальною)
23. Спiвробiтник банку, уповноважений проводити операцiї (купувати i продавати) з iноземною валютою

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы