Готовый кроссворд по - на тему "Фiлологiчнi поняття (укр.)"

 
По горизонтали
2. Службова частина мови, яка разом з вiдмiнковими закiнченнями iменникiв, займенникiв i числiвникiв виражає вiдношення мiж словами у реченнi
3. Словосполучення у якому залежне слово вiдповiдає на питання означення: який чий
4. Роздiл граматики, в якому вивчають явища, що характеризують граматичну природу слова як граматичної одиницi мови
5. Лiнiйнi вiдношення в системi мови, обєднують одиницi мови в їх одночаснiй послiдовностi
6. Роздiл лексикологiї, який вивчає термiни рiзних галузей знань
8. Другорядний член речення, що вказує на ознаку предмета
9. Будова мови в її iєрархiчнiй спiввiднесеностi, за якою одиницi нижчих рiвнiв використовуються для будови одиниць вищого рiвня
10. Слова й живомовнi звороти, властивi мовi людей певного фаху
11. Головний член двоскладного речення, що характеризує пiдмет за дiєю чи ознакою
12. Розташована в певному порядку сукупнiсть лiтер, що застосовуються для запису певної мови
13. Вiдношення, що обєднують одиницi мови одного рiвня в групи, розряди i категорiї
14. Незмiнна самостiйна частина мови, що виражає ознаку дiї, стан предмета або ознаку якостi i вiдповiдає на питання як де звiдки наскiльки якою мiрою
15. Стислий писаний виклад змiсту чого-небудь
16. Наука (роздiл фонетики), що займається нормами вимови, їх обгрунтуванням та встановленням
17. Письмове повiдомлення, за яким органiзацiя чи окрема особа надає право iншiй особi вiд її iменi здiйснювати певнi юридичнi чинностi або отримувати матерiальнi цiнностi
19. Роздiл граматики, що вивчає граматичну будову словосполучень та речень у мовi
21. Будова мови або роздiл мовознавства, що вивчає граматичну будову мови
23. Непрямий порядок слiв
По вертикали
1. Роздiл мовознавства, в якому вивчаються лексично неподiльнi поєднання слiв
5. Повна група виразiв, утворена за нормами мови з двох або бiльше повнозначних слiв, повязаних мiж собою синтаксично, яку використовують як лексично-семантичний матерiал номiнативної (знакової) функцiї в реченнi й поза ним
7. Iсторично сформована й загальноприйнята система правил нацiональної мови щодо способiв пе­редачi мовлення на письмi, яка поряд iз пунк­туацiєю становить правопис певної мови
13. Самостiйна частина мови, що виражає ознаку предмета та вiдповiдає на питання який? яка? яке? якi?
18. Другорядний член речення, який пояснює слово зi значенням дiї або ознаки, виражає якiсно-означальну характеристику дiї, стану чи позначає, за яких обставин вiдбувається дiя, вказує на спосiб, мiру або ступiнь вияву дiї або ознаки
20. Словосполучення, у якому залежне слово вiдповiдає на питання додатка: кому чому кого чого
22. Аналiз, розбiр, деяка оцiнка публiкацiї, твору або продукту, жанр газетно-журнальної публiцистики та лiтературної критикиПохожие категории кроссвордов

1.
Географiя (укр.)
2.
Дiловодство (укр.)
3.
Эстетика (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Религiєзнавство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Психологiя i педагогiка (укр.) - Загальнi поняття (укр.)
2.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Загальнi поняття (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Основнi поняття (укр.)
4.
По предмету Логiка (укр.) - Ознаки i поняття (укр.)
5.
По предмету Судовi та провоохороннi органи (укр.) - Загальнi поняття (укр.)


Кроссворды по

- I -
- А -
- В -
- Д -
- З -
- Л -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ч -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы