Готовый кроссворд по украинскому языку - на тему "Термины (укр.)"

 
По горизонтали
3. Грубе, лайливе слово або вираз
7. Процес засвоєння людиною чужої культури
13. Вербальний чи невербальний фрагмент змiсту, який замiщується займенником
19. Галузь мовознавтсва, яка вивчає походження, устрiй i функцiонування систем писемностi
20. Вияв мовної економiї
22. Асемантична структрурна чатсина слова, яка служить фонетичною прокладкою для надання слову благозвучностi
24. Слово або сполука, якi не належать од лiтературної унормованої мови, а до регiональних дiалектiв цiєї мови
По вертикали
1. Знак письма, що позначає цiле слово або корiнь i являє собою схематизований малюнок або умовну позначку поняття
2. Наука, яка дослiджує способи передачi iнформацiї, властивостi знакiв та знакових систем в людському суспiльствi, природi або в самiй людинi
4. Окрема наука, спрямова на тлумачення глибинного змiсту текстiв
5. Вид патологiчного розладу мовлення, коли хворий може вимовляти лише беззмiстовнi висловення
6. Синтаксичний звязок выльного поєднання детермiнанта реченя з усiм складом висловлення
8. Система приголосних морфем у мовi з урахуванням їхньої звукової вапiативностi
9. Iменник, творений шляхом скорочення простого слова або компонентiв складного слова
10. Засвоєння людиною культурних норм
11. Вияв мовної парадигматики, мовна унiверсалiя
12. Особистiсть, яка здiйснює комунiкативний акт передачi iнформацiї
14. Проздiл порiвняльно-iсторичного мовознавства, що вивчає походження й iсторичну мотивацiю слова
15. Стиоiстична фiгура, грунтається на перебiльшеннi предмета
16. Спосiб творення слова чи словоформи шляхом приэднання до незмiнної основи без внутрiшньої флексiї стандартних афiксiв
17. Процес уведення до певної мови морфем, слiв або висловiв iншої мови
18. Цiлеспрямований процес iнформацiйного обмiну
21. Походження природної мови людини як конвенцiйної семiотичної системи
23. Будь-яке спiввiдношення в системi опозицiй мовних одиниць
25. Процес отримання вивiдних знань при обробцi iнформацiї i сам умовивiд

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы