Готовый кроссворд по учету в банках - на тему "Доходы"

 
По горизонтали
5. Доходи i витрати, якi обчислюються пропорцiйно до часу i суми активу чи зобовязання
7. Нормативний документ, який визначає правила й процедури ведення бухгалтерського об­лiку та складання звiтностi
9. Заборгованiсть за нарахованими доходами, яка не отримана в термiн, передбачений угодою
11. Iнструмент, який одночасно веде до виникнення фiнансового активу в одного субєкта i фiнансового зобовязання — в iншого
12. Фiнансовi операцiї банкiв з розмiщення коштiв з метою отримання доходу
13. Заборгованiсть за нарахованими доходами, за якою у банку є сумнiв щодо її погашення
14. Метод, згiдно з яким облiк доходiв та витрат здiйс­нюється у момент їх надходження (сплати), а не у момент їх виникнення
16. Сукупнiсть витрат банку, повязаних iз проведенням операцiї чи наданням послуги
18. Рахунки бух. облiку, на яких у банках облiковуються: вимоги та зобовязання банку, якi можуть виникнути у майбутнi перiоди
19. Обовязки банку, якi виникли з минулих подiй i згодом призведуть до вiдпливу ресурсiв (активiв)
20. Здатнiсть банку вчасно i сповна виконувати свої поточнi зобовязання, задовольняти вимоги вкладникiв
21. Операцiї банку, що призводять до збiльшення суми зобовязань без вiдповiдного збiльшення суми її активiв
22. Звiт, що характеризує фiн. стан банку та вiдображає активи, зобовязання й капiтал банкiвської установи станом на певну дату
24. Залишковий iнтерес банку в активах за вирахуванням зо­бовязань
25. Операцiї банку, що призводять до збiльшення суми активiв банкiвської установи без вiдпо¬вiдного збiльшення суми її зобовязань
По вертикали
1. Платежi за використання нематерiальних активiв банку (па­тентiв, авторського права, програмних продуктiв)
2. Банк, який здiйснює випуск в обiг грошових знакiв i цiнних паперiв, платiжних карток
3. Доходи i витрати, якi обчислюються пропорцiйно до суми активу чи зобовязання незалежно вiд часу або є фiксованими
4. Рахунок, який вiдкривається банками для зберiгання грошових коштiв та здiйснення розрахункiв з iншими субєктам
6. Надходження(доходи) вiд проведення активних операцiй, не повязаних з нарахуванням процентiв
8. Частина чистого прибуток, розподiлена мiж учасниками вiдповiдно до частки їх участi у власному ка­пiталi пiдприємства
10. Перевищення доходiв над витратами
15. Операцiя, що приводить до змiн в активах, зобовязаннях чи капiталi банку
17. Вартiсть, за якою може бути здiйснений обмiн активу або оплата зобовязання в результатi операцiї мiж обiзнаними
23. Пiдроздiли, якi беруть участь у вивченнi можливостi надання кредиту, супроводi та контролi за його поверненням

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы