Готовый кроссворд по предмету Цивiльне право (укр.) - на тему "Цивiльний процесс (укр.)"

 
По горизонтали
3. Особа, яка вiльно володiє мовою, якою здiйснюється цивiльне судочинство, та iншою мовою, знання якої необхiдне для усного чи письмового перекладу з однiєї мови на iншу, а також особа, яка володiє технiкою спiлкування з глухими, нiмими чи глухонiмими
5. Забезпечує належний стан залу судового засiдання i запрошує до нього учасникiв цивiльного процесу
7. Дiяльнiсть судiв щодо розгляду i вирiшення справ
8. Це обєкт спiрних правовiдносин, те благо (рiч, право, iнше майно), з приводу якого виник спiр
14. Позов про перетворення iснуючих правовiдносин з вiдповiдачем
18. Короткий змiст вимог апеляцiйної скарги зазначається у … частинi постанови суду
19. Фактична та юридична основа певної матерiально-правова вимоги позивача до вiдповiдача
21. Особа, котра на заяву позивача притягається до вiдповiдальностi за порушення чи оспорення його права i охоронюваних законом iнтересу
22. Момент з якого рiшення набирає законної сили
По вертикали
1. Вид позову, що подається до позивача для спiльного розгляду з первiсним позовом
2. Пояснення вiдповiдача, щодо позову
4. Суд апеляцiйної iнстанцiї … ухвалу про вiдкриття провадження у справi, якщо таку ухвалу прийнято судом iз порушенням правил пiдсудностi
6. Коло цивiльних справ, якi вiднесенi законом на розгляд суду
9. … , який вступив у процес, набуває всiх процесуальних прав та обовязкiв попередника,
10. Порядок розгляду справи про видачу судового наказу є менш тривалим i бiльш простим з органiзацiйної точки зору, адже у ньому вiдсутня стадiя … судового засiдання
11. Вид пiдсудностi, за якої позивач може подати заяву у чiтко вказане мiсце
12. Представницвто немжливе у справах про …
13. Повiдомлення про вiдомi йому обставини, якi мають значення для справи
14. Факти, якi обґрунтовують заявленi вимоги чи заперечення або мають iнше значення для вирiшення справи (причини пропуску строку позовної давностi тощо) i пiдлягають встановленню при ухваленнi судового рiшення
15. Позови, якi збiгаються по предмету, пiдставам та сторонам
16. Третя особа, яка заявляє самостiйнi вимоги щодо предмета спору, вимагає у суду … спiрного права за нею
17. Цей документ повинен мiстити вирiшення питання за цивiльним провадженням
19. Розпорядча дiя вiдповiдача, яка полягає у згодi iз заявленими позовними вимогами та спрямована на закiнчення розгляду справи шляхом прийняття рiшення про задоволення позовних вимог
20. Метою наказного провадження є … , скорочення та здешевлення судової процедури у тих випадках, коли це можливо та виправдано, що вiдповiдає принципу процесуальної економiї
22. У якому виглядi подаються пиьсмовi докази

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы