Готовый кроссворд по статистике труда - на тему «Статистика працi (укр.)»

 
По горизонтали
3. Свiдоцтво, що дозволяє власниковi облiгацiй чи привiлейованих акцiй купувати звичайнi акцiї за узгодженою наперед цiною
6. Вiдмова вiд нерухомостi у звязку з її неприбутковiстю, непродуктивнiстю, заборгованiстю за нього
7. Грошова винагорода авторам за твори лiтератури й мистецтва або їх нащадкам за використання творiв
9. Сукупнiсть способiв i прийомiв доцiльного проведення будь-якої роботи
13. Форма фiнансової допомоги держави окремим галузям господарства, банкам, пiдприємствам у перiоди економiчних криз або з метою - для розгортання вiйськової промисловостi i повязаних з нею галузей
15. Гарячковоквапливе заснування пiдприємств, акцiонерних товариств, характерне для перiоду пожвавлення виробництва
18. Особливий вид поточного рахунку, що вiдкривається для розрахункiв з третiми особами, котрi мають поточнi рахунки в тому самому банку
20. Митне свiдоцтво на повернення мита
22. Порука, забезпечення
По вертикали
1. Додаток до угоди (переважно про фрахтування судна) складений сторонами, що пiдписали угоду
2. Вивiз за межi країни товарiв, капiталу, цiнних паперiв для реалiзацiї їх на зовнiшньому ринку
3. Рiшення присяжних засiдателiв у судi з приводу винностi чи невинностi пiдсудного
4. Мiжнародний ринок позичкових капiталiв, на якому операцiї здiйснюються у валютах
5. Грошова одиниця країни
6. Вiдповiднiсть ринкового (бiржового) курсу валюти, цiнних паперiв, векселiв їхньому номiналовi
8. Вартiсть, вказувана на грошових знаках, акцiях та облiгацiях - номiнальна вартiсть
10. Полiтика, яка полягає в активному втручаннi держави в економiчну та iншi сфери життя суспiльства, що призводить до бюрократизацiї суспiльного життя i кризи демократiї
11. Спосiб ведення бухгалтерського облiку, що полягає в копiюваннi записiв у бухгалтерських ордерах i облiкових реєстрах
12. В мiжнародному правi вiдмовлення однiєї з сторiн мiжнародного договору вiд виконання його, що призводить до припинення дiї договору
14. Показник трудової дiяльностi працiвникiв
16. Iсторично визначена сукупнiсть суспiльно-виробничих вiдносин, що характеризують економiчний лад суспiльства
17. Ухиляючись вiд роботи або виконуючи її недбало, несумлiнно, викликати певнi полiтико-економiчнi ускладнення
19. Цiнний папiр, що дає його власниковi прибуток у виглядi процентiв або виграшу
20. Фiзична чи юридична особа, що має певну суму грошей, не виплачену з якоїсь причини пiдприємством чи органiзацiєю у визначений термiн i вiдкладену для подальшої виплати
21. Спосiб запису даних у виглядi бiлих та чорних смуг рiзної товщини або квадратiв рiзного розмiру, призначений для iдентифiкацiї товару i зчитування iнформацiї про нього

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы