Готовый кроссворд по статистике труда - на тему "Статистика працi (укр.)"

 
По горизонтали
3. Свiдоцтво, що дозволяє власниковi облiгацiй чи привiлейованих акцiй купувати звичайнi акцiї за узгодженою наперед цiною
4. Вiдмова вiд нерухомостi у звязку з її неприбутковiстю, непродуктивнiстю, заборгованiстю за нього
6. Вартiсть, вказувана на грошових знаках, акцiях та облiгацiях - номiнальна вартiсть
8. Спосiб запису даних у виглядi бiлих та чорних смуг рiзної товщини або квадратiв рiзного розмiру, призначений для iдентифiкацiї товару i зчитування iнформацiї про нього
10. Фiзична чи юридична особа, що має певну суму грошей, не виплачену з якоїсь причини пiдприємством чи органiзацiєю у визначений термiн i вiдкладену для подальшої виплати
11. Спосiб ведення бухгалтерського облiку, що полягає в копiюваннi записiв у бухгалтерських ордерах i облiкових реєстрах
12. Цiнний папiр, що дає його власниковi прибуток у виглядi процентiв або виграшу
14. Рiшення присяжних засiдателiв у судi з приводу винностi чи невинностi пiдсудного
16. Показник трудової дiяльностi працiвникiв
17. Мiжнародний ринок позичкових капiталiв, на якому операцiї здiйснюються у валютах
18. Полiтика, яка полягає в активному втручаннi держави в економiчну та iншi сфери життя суспiльства, що призводить до бюрократизацiї суспiльного життя i кризи демократiї
19. Iсторично визначена сукупнiсть суспiльно-виробничих вiдносин, що характеризують економiчний лад суспiльства
20. Ввiз будь-якою країною з-за кордону товарiв, капiталiв, технологiй, отримання послуг виробничого або споживчого призначеня
22. Ухиляючись вiд роботи або виконуючи її недбало, несумлiнно, викликати певнi полiтико-економiчнi ускладнення
23. В мiжнародному правi вiдмовлення однiєї з сторiн мiжнародного договору вiд виконання його, що призводить до припинення дiї договору
По вертикали
1. Грошова винагорода авторам за твори лiтератури й мистецтва або їх нащадкам за використання творiв
2. Вивiз за межi країни товарiв, капiталу, цiнних паперiв для реалiзацiї їх на зовнiшньому ринку
4. Додаток до угоди (переважно про фрахтування судна) складений сторонами, що пiдписали угоду
5. Порука, забезпечення
7. Сукупнiсть способiв i прийомiв доцiльного проведення будь-якої роботи
9. Особливий вид поточного рахунку, що вiдкривається для розрахункiв з третiми особами, котрi мають поточнi рахунки в тому самому банку
10. Митне свiдоцтво на повернення мита
13. Вiдповiднiсть ринкового (бiржового) курсу валюти, цiнних паперiв, векселiв їхньому номiналовi
15. Гарячковоквапливе заснування пiдприємств, акцiонерних товариств, характерне для перiоду пожвавлення виробництва
21. Форма фiнансової допомоги держави окремим галузям господарства, банкам, пiдприємствам у перiоди економiчних криз або з метою - для розгортання вiйськової промисловостi i повязаних з нею галузей

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы