Готовый кроссворд по предмету Податкова система (укр.) - на тему "Мито (укр.)"

 
По горизонтали
3. Мито, що встановлюється державою без врахування мiжнародних договорiв
4. Вид ставки, за якої одночасно використувуються абсолютнi та адвалорнi ставки
6. Вид мита, коли вивезення товарiв завдає шкоди державним iнтересам.
7. Мито, що встановлюється максимально на 4 мiсяцi
8. Мито без обмежень термiну застосування
9. Вид акцизу, за якого не всi товари пiдлягають оподаткуванню
11. Один з елементiв акцизного податку, який включає в себе iмпортерiв пiдакцизних товарiв
13. Вид ставки, фiксована величина стосовно кожної одиницi вимiру бази оподаткування
14. Термiн сплати податкiв
15. Ввезення товарiв з-за кордону.
16. Загальна сума податку одержана, або нарахована платником податку у звiтному перiодi
17. Пiдстава для нарахування пдв, що виписується у двох примiрниках
19. Особи, якi пiдлягають обовязковiй реєстрацiї, або можуть добровiльно зареєструватись
20. Сума, на яку платник може зменшити податкове забовязання
21. Вид мита, який використовується, як захисний засiб для iмпорту товарiв в обсягах, який завдасть шкоди вiтчизняному виробнику
22. Тимчасове, або повне звiльнення вiд сплати податкiв, а також застосування знижених ставок податкiв.
23. Мито для товарiв, якi знаходяться у митному союзi з Україною
24. Вид мита, основою якого, є ввезення товарiв за цiною, що є значно нижчою нiж iснує в країнi-експортера, i таке ввезення загрожує нацiональним виробникам
По вертикали
1. Вид ставки, за якої розмiр податку встановлений у % до одиницi бази оподаткування
2. Вид акцизу, який має широку базу оподаткування
5. Митний режим вiдповiдно до якого товари зберiгаються пiд митним контролем без оформлення податкiв i зборiв i знаходиться на зберiгання
10. Вивiз товарiв за кордон
12. Вартiсть реалiзованого або iмпортованого товару визначена за встановленими робiтником максимально роздрiбними цiнами
18. Рiзновид непрямих податкiв, яким оподатковуються високорентабельнi товари та монопольнi товари
20. Мито для товарiв України та членiв сот, щодо режиму найбiльшого сприяння

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы