Готовый кроссворд по предмету Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.) - на тему «Аутсорсинг (укр.)»

 
По горизонтали
3. Якi переваги аутсорсингу дозволяють зменшити органiзацiйнi витрати
4. Що дозвроляє отримати використання ауктсорсингу
5. Використання яких технологiй потребує ведення бiзнесу
6. Який аутсорсинг стосується окремих бiзнес-процесiв та функцiй на рiвнi поточної дiяльностi пiдприємства
8. Як називається передача органiзацiєю деяких видiв дiяльностi в управлiння iншiй органiзацiї
9. Що бажає поглибити пiдприємство впроваджуючи стратегiчнi змiни на основi використання аутсорсiнгу
10. Який характер мають аутсорсинговi угоди
11. Який аутсорсинг видiляють на рiвнi стратегiчного управлiння пiдприємством
16. Вискористання якого персоналу є важливим для оволодiння пiдприємством нових навичок
18. Що забезпечує собi пiдприємство з використанням аутсорсингу
19. Що є основним завданнм аутсорсингу у дiяльностi пiдприємства
20. На що використання аутсорсингу дозволить зменшити витрати
21. Якi процеси передає бiзнес-аутсорсинг в управлiння iншiй компанiї
23. Як називається аутсорсинг, коли компанiї передається значна частина бiзнес-процесiв
24. Як називається аутсорсинг, коли компаеiя передає частину ланцюжка виробничих процесiв
25. Зниження чого вважають основною перевагою аутсорсингу
По вертикали
1. За якой цiлi використання аутсорсiнгу пiдприємство нацiлене докорiнно змiнити органiзацiю власної дiяльностi
2. Якими витратами стає частина постiйних витрат пiдприємства в результатi використання аутсорсингу
7. Який аутсорсинг видiляють на рiвнi iнтеграцiї у функцiональнi стратегiї пiдприємства
12. Якi переваги аутсорсингуотримати доступ до ресурсiв, недоступних всерединi компанiї
13. З якою проблемою стикається пiдприємство з посиленням конкурентної боротьби
14. Як називається аутсорсинг у сферi управлiння фiнансами
15. Як називається аутсорсинг, при якому значна частина ресурсiв та функцiй залишаються в пiдпорядкуваннi клiєнта
17. Що створює використання аутсорсингу при розробцi проектiв
22. Що є формою впроваждження поточних змiн на пiдприємствi

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы