Готовый кроссворд по предмету Науковi дослiдження (укр.) - на тему "Iнформацiя (укр.)"

 
По горизонтали
2. Каталог, що дозволяє встановити, якi твори певного автора, вiдомого дослiдниковi, наявнi в бiблiотецi
3. Вихiдна iнформацiя, яка є результатом безпосереднiх експериментальних дослiджень, вивчення практичного досвiду
4. Iнформацiйне видання, що мiстить публiкацiю огдного чи декiлькох оглядiв, якi включають результати аналiзу й узагальнення представлених у джерелах вiдомостей
5. Автоматизована iнформацiйна система, що зкладається з обнiєї або декiлька баз даних i системи збереження, обробки i пошуку iнформацiї
6. Журнали, бюлетенi, вiсники та iншi видання з рiзних галузей науки, в якiй можуть друкуватися працi i їх результати, виклад матерiалу проводиться в популярнiй, доступнiй формi
8. Каталоги перiодики, картотеки статтей i рецензiй
9. Публiчно поширувана друкована та аудiовiзуальна iнформацiя для необмеженого кола осiб
10. Набiр даних, достатнiй для досягнення становленої мети i представлений на машинному носiї у виглядi, що дозволяє дiйснювати автоматизовану переробку iнформацiї, що зберiгається
11. Науковий документ або видання, яке є засобом передавання наукової iнформацiї у просторi та часi
13. Каталог, в якому картки згрупованi в логiчному порядку вiдповiдно до галузей знань, за допомогою яких можна зясувати, якi саме твори наявнi в бiблiотецi, та пiдiбрати необхiдну лiтературу
14. Вiдомостi, що знаходяться у володiннi, користуваннi або розпорядженнi окркмих осiб i поширюються за їх бажанням вiдповiдно передбачених ними умов
15. Документ, призначений для поширення iнформацiї, яка в ньому мiститься, що пройшов редакцiйно-видавничу обробку, отриманий друкуванн, полiграфiчно самостiйно оформлений i має вихiднi вiдомостi
17. Офiцiйна документована iнформацiя, яка дає кiлькiсну характеристику масових явищ та процесiв, що вiдбуваються у економiчнiй, соцiальнiй, культурнiй та iнших сферах життя суспiльства
18. Перiодичне видання чи видання, що триває, воно випускається оперативно, мiстить короткi офiцiйнi матерiали з рiзних питань
19.
21. Найкращя система для ознайомлення та зберiгання даних про лiтературу, у тому числi наукову, що мiстить перелiк усiх матерiалiв, виявлених з певної тематики
22. Вид джерел iнформацiйного забеспечення, що характеризується за видом формування як сукупнiсть законiв, якi регулюють суспiльнi вiдносини i окркмi законотворчi стосунки
23. Вид джерел iнформацiйного забеспечення, що характеризується за видом формування як господарськi угоди, контракти з субєктами пiдприємницької дiяльностi
24. Текстове листове видання обсягом вiд однiєї до чотирьох сторiнок
25. Книжкове видання обсягом понадчотири, але не бiльше 48 сторiнок, видається у мякiй обкладинцi
По вертикали
1. Iнформацiя, що мiстить вiдомостi, якi становлять державну та iншу пердбачену законами таємницю, розголошення якої завдає шкоди особi, суспiльству i державi
7. Сукупнiсть вiдомостей, якi характеризують виробничу i фiнансово-господарську даяльнiсть
12. Логiчна iнформацiя, яка отримується у процесi пiзнання, адекватно вiдображає закономiрностi обєктивного свiту
16. Галузь знань прос пособи складання та вивчення покажчикiв, спискiв, оглядiв друкованих творiв
20. Сукупнiсть розташованих за визначеними правилами бiблiографiчних записiв на документи, що розкривають склад та змiст бiблiотечного фонду або iнформацiйного центру

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы