Готовый кроссворд по предмету Мунiципальне право (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Яка особа мiсцевого самоврядування, що працює в
6. Сукупнiсть предметiв вiдання, завдань, повноважень, прав i обов’язкiв державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством
8. Промiжок часу, протягом якого виборна особа здiйснює свої повноваження
11. Центральний орган виконавчої влади, основним завданням якого є забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики у вiдповiдних сферах суспiльного життя
15. Доповнiть словосполучення мiсцевий …
16. Який орган мiсцевого самоврядування вiдповiдно до закону
19. Органiзацiйно-правова, … i фiнансова основи мiсцевого самоврядування
21. Один iз принципiв мiсцевого самоврядування
25. Територiальнi громади сiл, селищ, мiст можуть мати власну
По вертикали
2. Який комiтет сiльської, селищної, мiської,
3. Особливий порядок i встановлена законом процедура притягнення до вiдповiдальностi за грубi порушення закону вищих посадових осiб до завершення термiну одержаних ними внаслiдок виборiв повноважень
4. Демократична процедура прийняття колективних рiшень
5. Не пiзнiш як на другiй сесiї затверджується …
7. Вищий законодавчий орган України
9. Система визначення результатiв виборiв, завдяки якiй депутатськi мандати (один або кiлька) отримують тiльки тi кандидати, якi отримали встановлену законом бiльшiсть голосiв
10. Форми обєднання органiв мiсцевого самоврядування
12. Принцип, розподiлу повноважень мiж рiзними територiальними рiвнями влади здiйснюється таким чином, коли найнижчий рiвень влади отримує такi повноваження, якi наступний за ним територiальний рiвень влади не може здiйснити бiльш ефективно
13. Право … власностi
14. Один iз пiдзаконних нормативних актiв який видає Кабiнет Мiнiстрiв України в межах своєї компетенцiї
17. Передача значних повноважень та бюджетiв вiд державних органiв органам мiсцевого самоврядування
18. Юридична гарантiя правового статусу окремих категорiй осiб (депутатiв, дипломатiв, суддiв, та iн.)
20. Система мiсцевого самоврядування включає … громаду
22. Закон України Про мiсцеве …
23. Постiйнi комiсiї ради є … ради
24. Частина територiї виборчого округу, утворена для пiдготовки i проведення голосування та пiдрахунку голосiв виборцiв

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы