Готовый кроссворд по предмету Менеджмент якостi (укр.) - на тему "Управлiння якiстю турпослуг (укр.)"

 
По горизонтали
3. Зчитує штрих коди
5. Американський вчений, статистик. Розроббив знаменитi 14 принципiв управлiння якiстю
6. Батькiвщина напрямку tcq
8. Оцiнка характеристик обєкта
12. Положення про дотримання певних стандартiв, норм в якiй-небудь дiяльностi
15. Дiльнiсть по встановленню правил та характеристик з метою досягнення впорядкованостi в сферах виробництва, обiгу продукцiї, пiдвищення конкурентоспроможностi
19. Прийняття управлiнських рiшень на основi суспiльної згоди
20. Перший етап циклу Демiнга
По вертикали
1. Американський спецiалiст у сферi якостi, першим обгрунтував перехiд вi д контролю якостi до контролю нею. Розробив Спiраль якостi
2. Дiаграма, iнcтрумент, який дозволяє розпредiлити зусилля для вирiшення проблем
4. Керiвник американської фiрми розробив Трикутник, який є наглядною iлюстрацiєю 14 постулатiв Демiнга
7. Сукупнiсть характеристик, властивостей та ознак обєкта
9. Сукупнiсть дiй для досягнення якоїсь цiлi
10. Документ, що демонструє певний дозвiл
11. Прийняття органом влади нормативного документу, що передбачає обовязковi правовi положення
13. Пiдтверження шляхом подання обєктивних доказiв що встановленi вимоги були виконанi
14. Вибiр оптимальної кiлькостi рiзновидiв продукцiї
15. Процес видiлення груп споживачiв, якi ставлять однаковi вимоги до продукцiї
16. Напрям у розвитку виробництва, за яким зростання обсягу вiдбувається насамперед внаслiдок нтп, пiдвищення рiвня органiзацiї виробництва й управлiння
17. Остання стадiя Петлi якостi
18. Статистичнi вимiрювання при яких у процесi вимiрювання величина змiнюється i є несталою в часi

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы