Готовый кроссворд по бюджету - на тему "Бюджетна система"

 
По горизонтали
2. Виконання бюджетних, боргових, гарантiйних чи податкових зобовязань, що виникли в поточному або попереднiх бюджетних перiодах
3. Повноваження головного розпорядника бюджетних коштiв, надане цим Кодексом, законом про Державний бюджет України (рiшенням про мiсцевий бюджет), яке має кiлькiснi, часовi i цiльовi обмеження та дозволяє надавати бюджетнi асигнування
4. Операцiї, повязанi з отриманням державою кредитiв (позик) на умовах повернення, платностi та строковостi з метою фiнансування державного бюджету
5. Перевищення видаткiв бюджету над його доходами (з урахуванням рiзницi мiж наданням кредитiв з бюджету та поверненням кредитiв до бюджету)
7. Надходження та витрати бюджету, повязанi iз змiною обсягу боргу, обсягiв депозитiв i цiнних паперiв, кошти вiд приватизацiї державного майна (щодо державного бюджету), змiна залишкiв бюджетних коштiв, якi використовуються для покриття дефiциту бюджету або визначення профiциту бюджету
8. Сукупнiсть заходiв, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очiкуваного результату, визначення та реалiзацiю яких здiйснює розпорядник бюджетних коштiв вiдповiдно до покладених на нього функцiй
9. Регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетiв, звiтування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства
10. Мiжбюджетнi трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рiшення про надання субвенцiї
11. Кошти, якi безоплатно i безповоротно передаються з одного бюджету до iншого
14. Перевищення доходiв бюджету над його видатками (з урахуванням рiзницi мiж поверненням кредитiв до бюджету та наданням кредитiв з бюджету)
16. Зобовязання позичальника перед кредитором за кредитом (позикою), що виникло внаслiдок випуску i розмiщення боргових цiнних паперiв та/або укладання кредитних договорiв
18. Основний плановий фiнансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний перiод встановлюються повноваження щодо отримання надходжень i розподiл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобовязань та здiйснення платежiв для виконання бюджетною установою своїх функцiй та досягнення результатiв, визначених вiдповiдно до бюджетних призначень
19. Податковi, неподатковi та iншi надходження на безповоротнiй основi, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адмiнiстративних послуг, власнi надходження бюджетних установ)
20. Сукупнiсть державного бюджету та мiсцевих бюджетiв, побудована з урахуванням економiчних вiдносин, державного i адмiнiстративно-територiальних устроїв i врегульована нормами права
21. Належнi вiдповiдно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету
22. Операцiї з надання коштiв з бюджету на умовах повернення, платностi та строковостi, внаслiдок чого виникають зобовязання перед бюджетом (надання кредитiв з бюджету), та операцiї з повернення таких коштiв до бюджету (повернення кредитiв до бюджету)
По вертикали
1.  видатки бюджету, надання кредитiв з бюджету, погашення боргу та розмiщення бюджетних коштiв на депозитах, придбання цiнних паперiв
3. Єдине систематизоване згрупування доходiв, видаткiв, кредитування, фiнансування бюджету, боргу вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних стандартiв
6. Комплекс заходiв, визначених на основi нацiональної системи цiнностей i завдань iнновацiйного розвитку економiки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторiв економiки, виробництв, регiонiв, виконання яких здiйснюється з використанням коштiв державного та/або мiсцевих бюджетiв чи шляхом надання державних та/або мiсцевих гарантiй
12. Загальна сума боргових зобовязань держави з повернення отриманих та непогашених кредитiв (позик) станом на звiтну дату, що виникають внаслiдок державного запозичення
13. Документ, в якому встановлюється розподiл доходiв, фiнансування бюджету, повернення кредитiв до бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштiв за певними перiодами року вiдповiдно до бюджетної класифiкацiї
15. Обсяг коштiв вiдповiдного бюджету, розпорядникiв та одержувачiв бюджетних коштiв цього бюджету на кiнець звiтного перiоду
17. План формування та використання фiнансових ресурсiв для забезпечення завдань i функцiй, якi здiйснюються вiдповiдно органами державної влади, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування протягом бюджетного перiоду

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы