Кросcворд по предмету Цивiльне право (укр.) на тему "Цивiльний процесс (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 24 слов
Кросcворд по предмету Цивiльне право (укр.) на тему Кросcворд по предмету Цивiльне право (укр.) на тему
 
По горизонтали
2. Позови про захист невизначеного кола осіб
4. Повідомлення осіб, які беруть участь у справі та інших учасників процесу, які зобов’язані з’явитися на судове засідання
5. Приймається після аналізу ситуації, в ході якої збирається та фіксується інформація про фактичний стан справ, реальні факти, оцінюється перспектива подальшого руху справи
6. Суб’єкт, який виконую конституційну представницьку функцію та сприяє захисту порушених прав і відновленню правосуддя
8. Самостійний позов(вимога) відповідача, що заявляється у процесі, що вже виник до позивача для спільного розгляду з первісним позовом у одному провадженні
10. Процесуальний документ, в якому відображається порядок вчинення процесуальних дій поза судовим засіданням
11. Волевиявлення двох і більше сторін, спрямоване на встановлення, зміну чи припинення взаємних юридичних прав і обов’язків
12. Установлений нормами цивільного процесуального права порядок розгляду й дозволу судом цивільних справ, а також порядок виконання постанов судів і деяких інших органів
14. Сукупність установлених законом ознак, за якими визначається суд, що має розглядати дану справу, її значення полягає у правильному розподілі між судами справ, що підлягають розгляду по першій судовій інстанції
15. Особа, яка має або може мати від кого-, чого-небудь користь, повязану з кимсь, чимсь певною вигодою
16. Фізична або юридична особа, учасник процесу, який (які) предявляє через суд позов по спорах
18. Цей документ повинен містити вирішення питання за цивільним провадженням
19. Цільове обєднання ресурсів для досягнення певної мети
20. Розпорядча дія відповідача, яка полягає у згоді із заявленими позовними вимогами та спрямована на закінчення розгляду справи шляхом прийняття рішення про задоволення позовних вимог
22. Позови, які потребують послідовного або комплексного вирішення
23. Процес отримання адекватних знать про факти які мають місце у справі

По вертикали
1. Множинність осіб на стороні позивача або відповідача, інтереси яких не виключають один одного і обумовлені множинність осіб у спірних матеріальних правовідносинах
3. Гроші, передбачені у місцевих бюджетах, кошти яких спрямовуються на відшкодування збитків з утримання органів судової влади
7. Це врегульований нормами цивільного процесуального права порядок провадження в цивільних справах, який визначається системою взаємоповязаних цивільних процесуальних прав та обовязків і цивільних процесуальних дій, якими вони реалізуються їх субєктами — судом і учасниками процесу
9. Це процесуальна діяльність особи (представника, повіреного), спрямована на захист субєктивних прав та охоронюваних законом інтересів іншої особи, яка бере участь у справі, державних і громадських інтересів, а також сприяння судові у всебічному, повному і обєктивному зясуванні обставин справи, в поста-новленні законного і обгрунтованого рішення
11. Оформлюється судом при об’єднанні справ в одне провадження
13. Особа, яка вважається позивачем або судом порушником прав позивача і притягується до суду для відповіді за позовом
17. Сума грошових коштів, які сплачують особи, які звертаються до суду із заявами, скаргами, за видачу копій документів
21. Називається така підвідомчість, за якою розгляд певної категорії цивільних справ становить компетенцію виключно суду

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Цивiльний захист (укр.)
2.
Цивiльний процес (укр.)
3.
Мiжнародний цивiльний процес (укр.)
4.
Уголовный процесс
5.
Арбитражный процесс

Похожие кроссворды

1.
По психологии - Память, как психический познавательный процесс (укр.)
2.
По сестринскому делу - Сестринский процесс
3.
По педагогике - Педагогический процесс
4.
По правоведению - Законодательный процесс
5.
По предмету Инновационный менеджмент - Инновационный процесс


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы