Кросcворд по предмету Научные изследования - на тему "информационное обеспечение"

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 28 слов
Кросcворд по предмету Научные изследования - на тему Кросcворд по предмету Научные изследования - на тему
 
По горизонтали
3. Інформація, що містить відомості, які становлять державну та іншу пердбачену законами таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі
4. Інформаційне видання, що містить публікацію огдного чи декількох оглядів, які включають результати аналізу й узагальнення представлених у джерелах відомостей
5. Вид джерел інформаційного забеспечення,що характеризується за видом формування як сукупність законів,які регулюють суспільні відносини і окркмі законотворчі стосунки
6. Вихідна інформація, яка є результатом безпосередніх експериментальних досліджень, вивчення практичного досвіду
7. Науковий документ або видання, яке є засобом передавання наукової інформації у просторі та часі
9. Каталоги періодики, картотеки статтей і рецензій
11. Найкращя система для ознайомлення та зберігання даних про літературу, у тому числі наукову, що містить перелік усіх матеріалів, виявлених з певної тематики
12. Каталог, що дозволяє встановити, які твори певного автора, відомого дослідникові, наявні в бібліотеці
13. Автоматизована інформаційна система, що зкладається з обнієї або декілька баз даних і системи збереження, обробки і пошуку інформації
14. Журнали, бюлетені, вісники та інші видання з різних галузей науки, в якій можуть друкуватися праці і їх результати, виклад матеріалу проводиться в популярній, доступній формі
16. Каталог, в якому картки згруповані в логічному порядку відповідно до галузей знань, за допомогою яких можна зясувати, які саме твори наявні в бібліотеці, та підібрати необхідну літературу
17. Відомості, що знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окркмих осіб і поширюються за їх бажанням відповідно передбачених ними умов
19. Офіційна документована інформація, яка дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, що відбуваються у економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства
20. Періодичне видання чи видання, що триває, воно випускається оперативно, містить короткі офіційні матеріали з різних питань
21. Різновид автоматизованих інформаційних систем в яких завершальна обробка даних не передбачається, що призначена для пошуку текстів в сховищях за формальними характеристиками
23. Набір даних, достатній для досягнення становленої мети і представлений на машинному носії у вигляді, що дозволяє дійснювати автоматизовану переробку інформації, що зберігається
24. Вид джерел інформаційного забеспечення,що характеризується за видом формування як господарські угоди,контракти з субєктами підприємницької діяльності
25. Періодичне текстове видання, що містить статті чи реферати за різними суспіль но-політичними, науковими, виробничими і іншими питаннями, літературно-художні твори, має постійну рубрикацію, офіційно затверджене як таких вид видання
26. Сукупність розташованих за визначеними правилами бібліографічних записів на документи, що розкривають склад та зміст бібліотечного фонду або інформаційного центру
27. Періодичне видання, яке виходить через короткі проміжки часу і містить офіційні матеріали, оперативну інформацію, статті з актуальних суспільно-політичних, наукових, виробничих та інших питань, а також літературні твори і рекламу

По вертикали
1. Документ, призначений для поширення інформації, яка в ньому міститься, що пройшов редакційно-видавничу обробку, отриманий друкуванн, поліграфічно самостійно оформлений і має вихідні відомості
2. Публічно поширувана друкована та аудіовізуальна інформація для необмеженого кола осіб
8. Сукупність відомостей, які характеризують виробничу і фінансово-господарську даяльність
10. Текстове листове видання обсягом від однієї до чотирьох сторінок
15. Логічна інформація, яка отримується у процесі пізнання, адекватно відображає закономірності обєктивного світу
18. Галузь знань прос пособи складання та вивчення покажчиків, списків, оглядів друкованих творів
22. Книжкове видання обсягом понадчотири, але не більше 48 сторінок, видається у мякій обкладинці
26. Книжкове видання обсягом понад 48 сторінок

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы