Кросcворд по предмету Українська мова (укр.) на тему "Мова (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 14 слов, смогли построить на 14 слов
Кросcворд по предмету Українська мова (укр.) на тему Кросcворд по предмету Українська мова (укр.) на тему
 
По горизонтали
1. Збагачує мову новим емоцiйним сенсом, додає до тексту певної мальовничостi та насиченостi
4. Слова або стiйкi словосполучення, що являють собою назви зниклих предметiв, явищ людського життя
6. Троп, який полягає у поясненнi одного предмета через iнший, подiбний до нього
9. Стiйкi словосполучення, якi сприймаються як єдине цiле, "крилатий вислiв"
11. Вiдношення мiж одиницями одного рiвня мови, що полягає в їхнiй здатностi замiняти однi одних у тому ж самому мiсцi в структурi одиницi вищого рiвня за певних синтагматичних або парадигматичних умов.
12. … функцiя мови - це i спогади, роздуми у хвилини вiдпочинку, пiдготовка до усних висловлювань i формування письмового тексту, творча дiяльнiсть та iн.
14. Система звукових i графiчних знакiв, що виникла на певному рiвнi розвитку людства, розвивається i має соцiальне призначення;

По вертикали
2. Частина слова, що стоїть перед коренем слова.
3. Поєднання однокореневих слiв для посилення експресивних вiдтiнкiв позначуваних ними понять.
5. … мова - вища зразкова форма мови, що характеризується наявнiстю сталих форм
7. … мова - сукупнiсть усiх слiв i усiх граматичних форм
8. … функцiя мови реалiзується у спiлкуваннi, розмовах, дiалогах, полемiцi. Вона створює суспiльство як соцiум.
10. Роздiл мовознавства, пов'язаний з лексикологiєю; вивчає значення слiв i їх складових частин, словосполук i фразеологiзмiв.
13. Прийом виразностi, що реалiзуються на рiвнi слова чи словосполучення. Слово, вживане в переносному значеннi для характеристики будь-якого явища за допомогою вторинних смислових значень, актуалiзацiї його «внутрiшньої форми»

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Украiнська мова (укр.)
2.
Французька мова (укр.)
3.
Беларуская мова (бел.)
4.
Зоопсихологiя (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По - Дiлова мова (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Природознавство (укр.) - Грунт (укр.)
4.
По предмету Електротехнiка (укр.) - Загальна (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы