Кросcворд по предмету th - на тему "rg"

Был запрошен кроссворд на 40 слов, смогли построить на 40 слов
Кросcворд по предмету th - на тему Кросcворд по предмету th - на тему
 
По горизонтали
2. Дохід,від підприємницької діяльності
5. За визначенням класичної економічної теорії один із факторів виробництва, усе те, що використовується для виробництва, але безпосередньо не споживається в ньому (за винятком повільної амортизації)
8. Характеризує можливість і бажання продавця (виробника) пропонувати свої товари для реалізації на ринку за певними цінами
13. . Компанія, яка здійснює управління підприємствами за рахунок переважної участі в cтатутному фонді чи шляхом володіння контрольним пакетом акцій інших компаній
17. Це система економічних факторів, які в процесі суспільного поділу праці забезпечують перетворення навколишнього середовища, створюють блага для задоволення потреб людини і суспільства, визначають рівень продуктивності суспільної праці
20. Економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків
22. Мінімальний набір товарів і послуг, розрахований за нормами і нормативами споживання і забезпеченості населення першочерговими життєвими засобами
26. . комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме — про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг
30. Конкуренція, на ринку з небагатьма великими продавцями товарів, здатними суттєво впливати на ціни реалізації цих товарів
33. Будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, повязана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару
35. . це запит фактичного або потенційного покупця, споживача на придбання товару за наявних у нього коштів, що призначені для цієї покупки
37. Документ, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період

По вертикали
1. Використовуються в господарській діяльності для виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних і духовних благ, задоволення зростаючих потреб населення
2. . Одна із функцій домогосподарства, коли воно здійснює виробництво власної продукції для задоволення потреб ринку
3. . процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні — вид підприємницької діяльності, пов\язаний з купівлею-продажем товарів
4. . Розподіл, за допомогою якого сукупний дохід суспільства розподіляється серед окремих домогосподарств
6. Договірні об’єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників
7. Тимчасові статутні обєднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети (спільне розміщення позики або здійснення єдиного промислового проекту)
9. Юридично забезпечена можливість власника бути в безпосередньому фактичному зв’язку з річчю
10. Економічні відносини являють собою сукупність соціально-економічних та організаційно-виробничих зв\язків між господарюючими суб\єктами в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, послуг і
11. Всі виплати, які відповідають реальному економічному внеску домогосподарств, але не еквівалентні виробничим витратам
12. . Одна із функцій домогосподарства, коли воно здійснює використання товарів і послуг для задоволення власних потреб
14. . Вся сума доходів, які домогосподарство отримує в грошовій чи натуральній формі з будь-яких джерел
15. Певна частина доходу, які домогосподарства в даний час не витрачати, а прагнуть відкласти на майбутнє
16. . це організована сукупність людей, об\єднаних характерними для них відносинами на певному етапі історичного розвитку
18. Метод розрахування витрат на виробництво одиниці продукціі
19. Місце взаємодії продавців і покупців для визначення ціни та необхідної кількості товару
21. . Споживчий бюджет — вартість набору життєвих засобів, розрахована за нормами і нормативами споживання, які задовольняють розумні раціональні потреби людей
22. Самостійний субьєкт господарювання,здійснює свою діяльність для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської діяльності в порядку
23. . Виплати, які здійснює держава різним категоріям населення
24. Економічна система — сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на виробництво,.. ., розподіл споживання товарів і послуг, на регулювання економічної діяльності
25. Ринок, який регулюється і контролюється державою за допомогою спеціальних заходів адміністративного та економічного характеру
27. Право,засноване законі можливості корисних властивостей речі для задоволення потреб виробника
28. . Розподіл доходів домогосподарства залежно від факторів виробництва
29. Сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково обєднують та витрачають кошти
31. Тип взаємозв\язку елементів системи може бути «вертикальним» або
32. Закріплена нормами права за власником можливість визначити долю належної йому речі шляхом знищення, відчуження або передачі її в тимчасове володіння іншим особам
34. Конкуренція, коли ринок не здатний виконувати свої функції, внаслідок чого,
36. Обьеднання для досягнення спіної мети
37. Ефект, коли ціна на товар зростає, то споживачі намагаються замінити цей товар на інший

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы