Кросcворд по предмету Полiтологiя (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 24 слов
Кросcворд по предмету Полiтологiя (укр.) на тему Кросcворд по предмету Полiтологiя (укр.) на тему
 
По горизонтали
1. Це специфiчний процес змiни, результатом якого є виникнення якiсно нового, поступальний процес сходження вiд нижчого до вищого, вiд простого до складного
4. Напрям, що обґрунтовує можливiсть за допомогою реформ добиватися послаблення i усунення суперечностей
5. Влада, не обмежена правом та iншими iнститутами i в своїх дiях безпосередньо спирається на збройне насильство
11. Виступ проти iснуючого державного (полiтичного) ладу чи загальноприйнятих норм
14. . Стан суспiльства, коли старi норми вiдхиленнi, а нових ще немає
19. Це, по-перше — систематизована сукупнiсть пiдходiв, способiв, методiв, прийомiв та процедур, що застосовуються в процесi наукового пiзнання та практичної дiяльностi для досягнення наперед визначеної мети
21. Одним iз авторiв теорiї елiт є
22. Найвищий виборний законодавчий орган, що здiйснює представництво основних соцiально та полiтично активних груп населення
23. Виборча … - дiї безпосереднiх учасникiв виборiв, що змагаються на виборах сторiн

По вертикали
2. Громадяни України, якi мають право голосу на вiдповiдних мiсцевих виборах, є
3. Омс можуть створювати мунiципальнi пiдприємства публiчно- або
6. Кошти, одержанi вiд iнших органiв публiчної влади, iнших держав або мiжнародних органiзацiй на безоплатнiй та безповоротнiй основi
7. Корiннi, глибокi якiснi змiни в розвитку певних явищ природи, суспiльства, засобiв виробництва, рiзних галузей знань
8. Полiтика держави або iншi органiзованi дiї, спрямованi на винищення тих чи iнших груп населення за нацiональними, расовими або релiгiйними ознаками
9. Обєднання держав для координацiї будь-якого виду державної дiяльностi, найчастiше вiйськової або зовнiшньополiтичної
10. Форма спiльного життя людей, якiй притаманне вiдтворення власної матерiальної та соцiально-полiтичної структури вiдносин на основi прiоритету властивих їй духовних норм, цiнностей та iдеалiв
12. Iдеологiя вiдмови вiд нацiональної самобутностi, змiни нацiонального громадянства свiтовим в iмя єдиної загальнолюд­ської спiльноти
13. Це характеристика наукової концепцiї, коли теоретична частина концепцiї випереджає її емпiричне зростання: вiдбувається передбачення нових, ще не вiдомих й не пiдтверджених науково фактiв
15. Сукупнiсть жителiв однiєї територiальної одиницi
16. Один з основних напрямкiв фiлософiї, який у вирiшеннi основного питання фiлософiї стверджує, що буття, природа, матерiальне є первинним, а дух, свiдомiсть, iдеальне — вторинним
17. Система знань про полiтику полiтичних вiдносин i процеси, полiтичну владу, про органiзацiю полiтичного життя суспiльства
18. Опозицiйна щодо панiвної полiтичної елiти частина бюрократiї, соцiальна група, яка виборює право на входження в елiту або ж створення нової елiти
20. (демократiя) безпосередня участь населення у вирiшеннi питань загальнодержавного значення через iнститути виборiв
21. Органiзацiйна, регулятивна i контрольна сфера суспiльства, в межах якої здiйснюється соцiальна дiяльнiсть, спрямована голо­вним чином на досягнення, утримання i реалiзацiю влади iндивiдами й соцiальними групами задля здiйснення власних запитiв i потреб

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы