Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) на тему "Мiжнароднi фiнанси (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 18 слов
Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) на тему Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) на тему
 
По горизонтали
1. Мiжнародний фiнансово-кредитний iнститут, який надає допомогу країнам вiд Центральної Європи до Центральної Азiї
6. Неформальна органiзацiя, що об'єднує iнтереси країн-кредиторiв
10. Неформальне об'єднання, в яке входить близько 1000 банкiв-кредиторiв
11. Функцiя, яка передбачає валютний, митний, податковий, адмiнiстративний, iнвестицiйний контроль
14. Вищий керiвний орган МВФ, в якому кожна країна-член представлена керiвником i його заступником, що призначаються на 5 рокiв. Це рада.. .
15. Один iз субєктiв фiнансвої безпеки
16. Спецiалiзована установа ООН, мiждержавний iнвестицiйний iнститут, заснований одночасно iз МВФ
17. Спецiалiзована установа ООН - практично служить iнституцiональною основою свiтової валютної системи

По вертикали
2. Функцiя, яка передбачає прийняття узгоджених рiшень щодо МФ, стратегiю мiжнародної фiнансової полiтики
3. Соцiально-економiчна категорiя, яка вiдображає ступiнь розвитку i задоволення фiзичних, духовних i соцiальних потреб населення, а також умови в суспiльствi для розвитку i задоволення цих потреб характеризує
4. Частина грошових коштiв, якi мають цiльове спрямування
5. Дохiд, який характеризує номiнальнi доходи з урахуванням змiни роздрiбних цiн i тарифiв
7. Головним обєктом усiх варiантiв полiтики доходiв є
8. Органiзацiї, що випускають фiнансовi зобов’язання (вимоги до себе) i продають їх як активи за грошi
9. Мiжурядова органiзацiя, призначена для регулювання валютно-кредитних вiдносин мiж державами членами. Це мiжнародний.. . Фонд
12. Сукупнiсть методiв, засобiв, органiзацiйно-правового забезпечення, проведення вiдповiдної полiтики щодо забезпечення фiнансової…
13. Величезнi фiнансовi центри, якi мобiлiзують i перерозподiляють в усьому свiтi значнi обсяги фiнансових ресурсiв. Це мiжнароднi фiнансовi..
16. Спецiальне агентство,створене з метою регулювання валютно-кредитних вiдносин країн-членiв i надання їм фiнансової допомоги

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Мiжнароднi перевезення (укр.)
2.
Мiжнароднi органiзацiї (укр.)
3.
Фiнанси пiдприємств (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Мiжнароднi фiнанси та фiнансова безпека держави (укр.)
2.
По предмету Мiжнародна економiка (укр.) - Мiжнароднi розрахунки (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Фiнанси (укр.)
4.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Фiнанси (укр.)
5.
По предмету Фiнансове право (укр.) - Фiнанси (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы