Кросcворд по предмету Кримiнальне право (укр.) на тему "Злочини (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 26 слов
Кросcворд по предмету Кримiнальне право (укр.) на тему Кросcворд по предмету Кримiнальне право (укр.) на тему
 
По горизонтали
4. Вчинення особою двох або бiльше злочинiв, передбачених рiзними статтями або рiзними частинами однiєї статтi Особливої частини кримiнального кодексу, за жоден з яких її не було засуджено
11. Процес визначення маршруту прямування iнформацiї мiж мережами
12. Дiї, повязанi iз застосуванням психiчного чи фiзичного насильства до потерпiлого i спрямованi на те, щоб у такий спосiб схилити його до надання згоди на проведення над ним дослiдiв
17. Суспiльна небезпечнiсть даного злочину … таємницi усиновлення (удочерiння) полягає в тому, що його вчинення може призвести до родинних конфлiктiв, до розриву сiмейних вiдносин, спричинити серйозну моральну травму усиновленому
18. Володiння речами, рухомими й нерухомими, що комусь належать
20. Порушення недоторканностi житла або iншого володiння особи
23. Предметом злочину Видача членом виборчої комiсiї виборчого бюлетеня будь-якiй особi з метою надання їй можливостi проголосувати за iншу особу або проголосувати бiльше нiж один раз у ходi голосування, видача виборчого бюлетеня особi, не внесенiй до списку виборцiв на виборчiй дiльницi, або ви дача заповненого виборчого бюлетеня, а також незаконна передача iншiй особi незаповненого виборчого бюлетеняє передбаченi законодавством виборчi
24. Використання незаконних прийомiв щодо сплати податкiв
25. Дiї, повязанi з тривалим позбавленням людини їжi, пиття чи тепла, утримання її в шкiдливих для здоровя умовах

По вертикали
1. Особа, що порадами, вказiвками, наданням засобiв або знарядь чи усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину iншими спiвучасниками, а також особа, що заздалегiдь обiцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, слiди злочину або предмети, здобутi злочинним шляхом, придбати чи збути такi предмети, або iншим чином сприяти приховуванню злочину
2. Акт державної влади, що тягне сприятливi наслiдки для особи, яка вчинила злочин
3. Особа, що умовлянням, пiдкупом, погрозою, примусом або якось iнакше схилила iншого спiвучасника до вчинення злочин
5. Вiдповiдальнiсть перед законом особи яка вчинила злочин
6. Насильницька заборона особi залишати певне мiсце чи унеможливлення це зробити
7. Конкретнi чинники (обставини), якi зумовлюють явище
8. По горизонталi безпосереднiй об'єкт злочину подiляється на: основний безпосереднiй об'єкт, додатковий безпосереднiй об'єкт та?
9. … залежнiсть потерпiлої особи має мiсце тодi, коли, наприклад, вона перебуває на утриманнi особи, яка застосовує примушування, або проживає на її житловiй площi
10. Особа, яка захоплена з метою виконання певної вимоги як умову звiльнення
12. Неодноразове, однакове дiяння в продовж певного часу
13. Виключно звуковий запис будь-якого виконання чи iнших звукiв
14. Особистi немайновi, а також майновi права авторiв та їх правонаступникiв, повязанi зi створенням та використанням творiв науки, лiтератури й мистецтва - … права
15. Це надання послуг сексуального характеру з метою вилучення якої матерiальної вигоди
16. Протиправний вплив на предмет, внаслiдок якого вiн частково, не в повному обсязi, втрачає свої споживчi властивостi та економiчну цiннiсть i при цьому iстотно обмежується можливiсть його використання за призначенням
19. Група хвороб, що виникає внаслiдок систематичного, у наростаючiй кiлькостi вживання речовин, якi включенi до затвердженого на офiцiйному рiвнi списку наркотикiв (такий подiл передумовлений передовсiм правовими, а не медичними чинниками, - адже з клiнiчних позицiй наркоманiї та токсикоманiї патогенетично досить схожi)
21. Мотив що полягає у прагненнi винного, протиправно обернути чуже майно на свою або iншої особi користь
22. Примiщення для тємного зберiгання предметiв, обєктiв

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фармакологiя (укр.)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Полiтологiя (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Астрономiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Злочини (укр.)
2.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Злочини проти власностi (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Стягнення (укр.)
5.
По предмету Природознавство (укр.) - Опади (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы