Кросcворд по предмету Страхування (укр.) на тему "Особисте страхування (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 26 слов
Кросcворд по предмету Страхування (укр.) на тему Кросcворд по предмету Страхування (укр.) на тему
 
По горизонтали
1. Мiсяць у якому 1996 року було ухваленр Закон України Про страхування
4. Офiцiйно уповноважена особа, фахiвець, яка з допомогою методiв математичної статистики розраховує страховi тарифи
7. Незалежнi страховi органiзацiї, якi мають статус юридичної особи i лiцензiю держави на право здiйснювати медичне страхування
11. Форма медичного страхування яка використовується, де поширенi приватнi страховi програми
12. Фонди, що створюються за рахунок коштiв працiвникiв, якi самi здiйснюють вiдрахування в пенсiйний фонд, i роботодавцiв
15. Ануїтет, що належить до найпростiших форм ануїтету
16. Договiр страхування пенсiй або ренти, за яким виплачується визначена рiчна сума доходу протягом життя ануїтента замiсть попередньої сплати одноразової страхової премiї
20. Основна вимога до фiзичних осiб, що укладають договори страхування ренти
22. Документ, який дає право здiйснювняти незалежним страховим компанiям добровiльне медичне страхування
24. Фiзичнi особи, що мають право укладати договори страхування на свою користь або на користь третiх осiб

По вертикали
2. Те, в що пенсiйнi фонди iнвестують значнi кошти
3. Стахування, що належить до пiдгалузей особистого страхування
5. Незалежна страхова органiзацiя, яка має статус юридичної особи i лiцензiю держави на право здiйснювати страхування
6. Громадяни, на користь яких укладаються договори страхування
8. Продовження дiї договору змiшаного страхування життя або пожиттєвого страхування понад термiн, забезпечений оплаченими внесками
9. Даний принцип означає, що кошти обов`язкового медичного страхування - це державна власнiсть
10. Залежно вiд ступеня ризику застосовуються як пiдвищувальнi так i … коефiцiєнти
13. Перелiк послуг (у рамках договору страхування), якi надаються в потрiбний момент через медичну, технiчну i фiнансову допомогу здебiльшого туристам у закордонних поїздках (у разi хвороби, нещасного випадку)
14. Є вирiшальною при визначеннi групи ризику
17. Свiтова страхова практика подiляє страхування життя на страхування … та страхування рент
18. Фiзична особа, що має право укладати договори страхування на свою користь або на користь третiх осiб
19. Ануїтет, що дає змогу зменшити вплив iнфляцiї i пiдвищити цiннiсть ануїтету
20. Те, на пiдставi чого мiж страхувальником i страховиком здiйснюється добровiльне страхування
21. Характерна особливiсть форми медичного страхування
23. Вид страхування вiд нещасних випадкiв, коли стахувальником є фiзична особа, яка укладає договiр стосовно самої себе або iншої фiзичної особи
25. Страхування життя передбачає … страхової компанiї в разi смертi страхувалькика (застрахованого) пiд час дiї договору страхування або дожиття до певного обумовленого в договорi строку

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Соцiальне страхування (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Страхування (укр.)
2.
По предмету Страхування (укр.) - Майнове страхування (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)
4.
По предмету Страхування (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)
5.
По предмету Соцiальне страхування (укр.) - Медичне страхування (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы