Кросcворд по предмету Педагогiка (укр.) на тему "Методи науково-педагогiчного дослiдження (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 24 слов
Кросcворд по предмету Педагогiка (укр.) на тему Кросcворд по предмету Педагогiка (укр.) на тему
 
По горизонтали
2. Способи, що спрямованi на розвязання рiзноманiтних науково-педагогiчних проблем
5. Цiлеспрямований та органiзований процес формування особистостi
6. Метод науково-педагогiчного дослiдження, який включають: аналiз, синтез, порiвняння, конкретизацiю, узагальнення тощо
10. Загальний спосiб отримання випереджальної iнформацiї про обєкт або процес, що вивчається
14. Безперервний процес, що виявляється в кiлькiстних змiнах людської iстоти, тобто збiльшеннi одних i зменшеннi iнших її ознак
16. Театралiзованi, iнтегрованi та мiжпредметнi уроки
19. Чинники розвитку особистостi, що включають в себе середовище, дiяльнiсть, спiлкування, виховання
24. Сукупнiсть, послiдовнiсть, взаємозвязов елементiв уроку, з яких вiн складається

По вертикали
1. Комплекс конкретних методiв i засобiв, спрямованих на реалiзацiю теоритичних i практичних завдань
3. Спосiб буття людини в свiтi, її здатнiсть вносити в дiйснiсть змiни
4. Вид навчання, що передбачаж органiзацiю вчителем самостiйної пошукової дiяльностi учнiв щобо вирiшення навчальних проблем
7. Вид навчання, який надає полiфункцiональностi мiнiмальнiй дидактичнiй одиницi навчальної iнформацiї - модулю, що забезпечує засвоєння змiсту освiти
8. Вид навчання, побудований на зубрiннi, на прийняттi iнформацiї без доказiв, на вiру та на репродуктивному вiдтвореннi її
9. Людина як розумна iстота, дiєздатний член суспiльства
11. Метод науково-педагогiчного дослiдження, який включають: методи збору i накопичення даних, методи контролю i вимiрювання, методи оцiнювання та педагогiчний експеримент
12. Єднiсть процесiв адаптацiї, iнтеграцiї та самоактуалiзацiї
13. Неповторна своєрiднiсть психiки кожної людини
15. Форми органiзацiї навчання, якi подiляються на такi пiдгрупи: за кiлькiсть учнiв, за мiсцем навчання, за дидактичною метою, за тривалiсть навчання
17. Рiзноманiстi контакти мiж людьми, зумовленi потребами спiльної дiяльностi
18. Процес становлення людини як соцiальної iстоти пiд впливом природних та соцiальних факторiв
20. Окрема, жива iстота, представник бiологiчного виду
21. Рiвень науково-педагогiчного дослiдження на основi аналiзу i узагальнення результатiв попереднiх дослiджень, за допомогою яких формуються загальнi принципи i методи дослiдження педагогiчних явищ, будуються теорiї
22. Уроки-змагання, уроки-пошуки, уроки рольвої гри тощо
23. Форма процесу пiзнання, цiлеспрямоване систематичне вивчення обєктiв за допомогою методiв i засобiв науки, у результатi чого формуються новi знання про обєкт вивчення

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Науковi дослiдження (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Психодiагностика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи виховання (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiчне дослiдження (укр.)
3.
По маркетингу - Маркетинговi дослiдження (укр.)
4.
По предмету Маркетинг (укр.) - Маркетинговi дослiдження (укр.)
5.
По методологии исследования - Методологiя наукового дослiдження (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы