Кросcворд по на тему "Пiдприємство (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 19 слов
Кросcворд по  на тему Кросcворд по  на тему
 
По горизонтали
2. Мiсткiсть, оболонка, тара для зберiгання продукту
4. Рiзновиднiсть виробiв в межах даної номенклатури
6. Показники, якi характеризують ступiнь шкiдливого вплниву на здоровя людини та середовища
7. Показники, якi характеризують пристосування виробiв до використання до використання та область використання
8. Продукцiя, яка вiдвантажена споживачевi i за яку надiйшли кошти на розрахунковий рахунок пiдприємства-постачальника або мають надiйти у визнчений термiн
11. Сукупнiсть дiй i процедур з метою пiдтвердження тогго, що вiдповiдає обовязковим вимогам
12. Сегментацiя за яким фактором розподiляє споживачiв на групи за вiком, статтю, рiвнем освiти, вибором професiї…
15. Самостiйна дисциплiна, предметом вивчення якої є дiяльнiсть пiдприємства, процес розробки i прийняття господарських рiшень
16. Перелiк назв окремих видiв продукцiї, а асортимент – це рiзновиднiсть виробiв в межах даної.. … . Звичайно, натуральнi показники представляються у фiзичних одиницях вимiру (штуки, тонни, метри тощо)
17. Сукупнiсть пiдприємств, установ з одним органом управлiння. яка це галузь?
18. Вид маркетингу залежно вiд кiнцевої мети i способiв досягнення

По вертикали
1. Основний нормативно-технiчний документ в якому показники якостi встановлюють виходячи iз новiтнiх досягнень науки та технiки, попиту споживачiв
3. Ряд галузей, що об'єднанi однорiдними ознаками
5. Документ, який засвiдчує високий рiвень якостi продукцiї i її вiдповiднiсть вимогам держави i мiждержавних стандартiв
7. Органiзацiйна вiдокремлена i економiчно самостiйна основна ланка нацiонального господарства, що виготовляє продукцiю, викону роботи або надає платнi послуги
9. Що може бути брендом
10. Вимога до товарної марки
13. Економiчна дiяльнiсть, о полягає у просуваннi товарiв i послуг вiд виробника до споживача
14. Виробнича потужнiсть, яка визначається в процесi проектвання, реконструкцiї дiючого бо будiвництв нового пiдприємства

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Пiдприємство (укр.)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Пiдприємництво та пiдприємство (укр.)
2.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Пiдприємство та пiдприємництво в ринковiй економiцi (укр.)
3.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Пiдприємство в системi ринкових вiдносин (укр.)
4.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Пiдприємство як форма дiяльностi в умовах ринкової економiки (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы