Кросcворд по на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 18 слов
Кросcворд по  на тему Кросcворд по  на тему
 
По горизонтали
4. Для яких предметiв, попит зростає швидше нiж доходи
5. Вид державного займу, по якому держава платить певнi вiдсотки на позичений капiтал, не визначаючи строку його викупу
6.
9. Для яких товарiв коефiцiєнт перехресної еластичностi має вiдємне значення
12. ...- обсяг товарiв, який виробники можуть i бажають виготовляти та продавати за ринковими цiнами в даний час
15. Господарська операцiя, яка передбачає придбання основних фондiв, нематерiальних активiв, корпоративних прав та цiнних паперiв в обмiн на кошти або майно. Подiляються на капiтальнi, фiнансовi та реiнвестицiї
17. За визначенням класичної економiчної теорiї один iз факторiв виробництва, усе те, що використовується для виробництва, але безпосередньо не споживається в ньому

По вертикали
1. ... - це потреба в певних благах
2. Дiї, результат яких споживається в процесi їх надання
3. Метод, який передбачає обєднання рiзних сторiн, елементiв дослiджуваного обєкта в єдине цiле з урахуванням взаємозвязкiв мiж ними
7. Застiй в економiцi країн
8. Процес адаптацiї продукту, такого як програмне, або апаратне забезпечення, до мовних i культурних особливостей регiону (регiонiв), вiдмiнного вiд того, в якому розроблявся продукт
10. Документ, що мiстить iнформацiю про фiнансове становище, результати дiяльностi та рух грошових коштiв пiдприємства за звiтний перiод
11. Прирощення вартостi пiдприємства за рахунок продажу товарiв i послуг
13. Яка еластичнiсть попиту - визначає ступiнь чутливостi споживача попиту на один товар (х) залежно вiд цiни на iнший товар (у)
14. Винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразi, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працiвниковi за виконану ним роботу
16. Метод пiзнання, що ґрунтується на формально-логiчному умовиводi, який дає можливiсть одержати загальний висновок на основi окремих фактiв
18. Форма майнового договору, при якiй власнiсть передається у тимчасове володiння i користування за плату

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Религiєзнавство (укр.)
2.
Информатика (укр.)
3.
Економетрика (укр.)
4.
Географiя (укр.)
5.
Дiловодство (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы