Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) по темам "Грошовi системи (укр.)", "Види, форми i функцiї грошей (укр.)", "Суть i функцiї грошей (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 40 слов, смогли построить на 29 слов
Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) по темам Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) по темам
 
По горизонтали
3. Паперовi готiвковi кошти (множина)
5. Цiнний папiр, який є засобом оформлення кредиту, що надається в товарнiй формi продавцями покупцям шляхом вiдтермiнування оплати за проданi товари
6. Форма вартостi, пов’язана з бартерним обмiном товарiв
8. Грошовий знак виготовленний з металу та використовується як засiб платежу
9. Стан платiжного балансу, коли видатки перевищують надходження
10. Рiшенням якої конференцiї стало створення мвф
12. Кредит для компенсацiї скорочення експортного виторгу за незалежними вiд країни-позичальника причинами (на 3-5 рокiв)
13. Iсторично першою формою кредиту був … кредит
14. Це такий обiг, де грошi перемiщуються за рахунками в банках не виходячи за межi банкiвської системи
15. Втрата благородними металами грошових функцiй
17. … - це стандартизований документ з дорученням платника своєму банку переказати зазначену суму коштiв з його рахунка на рахунок одержувача платежу
18. Функцiя, в якiй грошi забезпечують вираження i вимiрювання вартостi товарiв, надаючи їй форму цiни
19. Трансакцiйний варiант та варiант касових залишкiв є рiзновидом… . теорiї
20. Завдання всiх ... банкiв — випуск в обiг банкнот та забезпечення їх циркуляцiї на територiї країни
21. Грошова система, яка прийшла на замiну бiметалiзму
23. Грошова одиниця, загальна назва монет та банкнот певної держави
25. Неповноцiннi грошi, якi емiтуються банками
26. Валютний курс, що залежить вiд попиту i пропозицiї
27. Рiзновид депозитних грошей, якi переказуються за допомогою евм
28. Одна з основних форм прямого фiнансування, яку банк надає позичальнику, що помагає йому отримати доступ до приватних фiнансових ресурсiв на мiжнародних ринках

По вертикали
1. Система, яка являється формою органiзацiї грошового обороту в країнi та установлена законами
2. Стан платiжного балансу, коли надходження платежiв перевищують видатки
4. Iменний платiжно-розрахунковий документ, який видають банки або торговельнi фiрми своїм клiєнтам для оплати необхiдних для них товарiв i послуг, придбаних укредит
7. Грошi, якi обслуговують рух вартостi на мiжнародному рiвнi
11. Концепцiя, за якої грошi виникли як наслiдок певної рацiональної угоди мiж людьми через необхiднiсть видiлення спецiального iнструменту для обслуговування сфери товарного обiгу
16. Одним iз заходiв фiскальної полiтики є …
19. Фiнансовi ресурси мвф, якi призначенi для найменш розвинутих країн, з доходом на людину менше 825 доларiв
22. Країна, що першою перейшла до золотого монометалiзму наприкiнцi 18- на початку 19 ст
24. … лiквiднiсть

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Системи технологiй (укр.)
2.
Системи технологiй промисловостi (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Суть i функцiї грошей (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Суть i функцiї соцiальних iнститутiв (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Основнi теорiї грошей (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Грошовi системи (укр.)
5.
По математике - Функцiї (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы