Кросcворд по на тему

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 25 слов
Кросcворд по  на тему Кросcворд по  на тему
 
По горизонтали
4. Локальний нормативноправовий акт, який визначає статус юридичної особи, її завдання, структуру, функції, порядок дія­льності тощо. С. повинен мати відповідні реквізити і бути затверджені вищою установою чи органом управління
5. Порушення цивільно-правових норм, за яке передбачена цивільно-правова (майнова) відповідальність
6. Складна (союзна) держава, тимчасовий союз суверенних держав, які добровільно обєдналися на підставі договору для досягнення певних цілей у політичній, економічній та військових сферах зі збереженням свого суверенітету
8. Людина, яка чинить суд, судить, тобто висловлює обов'язкову для інших людей думку щодо їх вчинків.
10. Вид систематизації законодавства, який перед­бачає обєднання нормативноправових актів без зміни їх змісту в збі­рники у хронологічному, алфавітному, предметному чи іншому по­рядку. І. може бути офіційною або неофіційною
11. Незявлення виборців на виборчі дільниці для здійснення акту голосування
12. Складна (союзна) держава, до складу якої входять на добровільній основі декілька державних утворень (субєктів феде­рації), які мають певну юридично визначену політичну самостійність
13. Вилучення державного майна у власника в державних або громадських інтересах з виплатою йому вартості майна (реквізиція)
15. Галузь права, сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері державноуправ­лінської діяльності органів виконавчої влади всіх рівнів, а також орга­нів місцевого самоврядування. Основним джерелом А.п. є купап
16. Сукупність умов, відповідність яким є підставою для допуску громадян до участі у виборах
18. Захід державного примусу, що застосовується за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і поля­гає у передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого
19. Система державних органів, які уповнова­жені здійснювати державну владу та управління по виконанню за­вдань і функцій держави
20. Особливий різновид соціальної влади, яка поширюється на все суспільство, має публічнополітичний характер, здійснюється від імені держави спеціальними субєктами (органами держави та їхніми посадовими особами), які здатні регулювати і впли­вати на поведінку людей та спеціальними засобами домагатися здійс­нення своєї волі
22. Матеріальний носій запису (папір, кіноі фотоплів­ка, магнітна стрічка, дискета тощо) з зафіксованою на ньому інформа­цією про факти, події, явища обєктивної дійсності та розумової дія­льності людини, яка за своїм змістом та формою свідчення є джерелом відомостей, що мають певне юридичне значення
23. Сукупність судових установ і органів юстиції, їх ді­яльність із здійснення правосуддя, забезпечення охорони прав і закон­них інтересів державних органів, громадських організацій та грома­дян, організації роботи судів тощо
24. Система органів і посадових осіб, на яких покладено обовязок посвідчувати беззаперечні права і факти, що мають юридичне значення, а також інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності

По вертикали
1. Передбачене кримінальним законом суспільно небез­печне винне діяння (дія або бездіяльність ), вчинене субєктом злочи­ну
2. Структурна частина тексту певного джерела права, яка є словеснодокументальною формою вираження норми права
3. Вид підзаконного нормативноправового акту, розпо­рядчий документ, що видається керівниками міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій тощо, в якому містяться норми пра­ва, які регулюють певні суспільні відносини
5. Особлива політико-територіальна організація, що має суверенітет, спеціальний апарат управління і примусу та здатна надавати своїм приписам загальнообовязкової сили для всього населення країни
7. Структурний елемент апарату держави, ство­рений державою чи обраний безпосередньо народом колектив держа­вних службовців (або один державний службовець), які наділені дер­жавновладними повноваженнями та необхідними матеріальнотехнічними засобами для виконання завдань і функцій держави
9. Суспільні відносини, які охороня­ються нормами права та на які посягає конкретне правопорушення
14. Добровільне професійне обєднання юристів, призначення якого полягає в наданні, у випадках і в порядку, передбачених законодавством, юридичної допомоги громадянам та організаціям
17. Умисна спільна участь двох або більше осіб у вчиненні злочину
21. Одна з форм оскарження судових рішень у цивільних і кримінальних справах до суду вищої інстанції, що має право переглядати справу

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы