Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) на тему "Податки (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 21 слов
Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) на тему Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) на тему
 
По горизонтали
6. Класифiкацiя видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету формується з урахуванням типової програмної класифiкацiї видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету, яка затверджується Мiнiстерством фiнансiв України
9. Фiзичнi або вартiснi величини обєкта оподаткування
12. Видатки бюджетiв на фiнансове забезпечення наукової, iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi, зокрема фiнансове забезпечення капiтальних вкладень виробничого й невиробничого призначення
15. Класифiкацiя видаткiв та кредитування бюджету являє собою групування видаткiв бюджетiв усiх рiвнiв та вiдображає напрями використання бюджетних коштiв на виконання основних функцiй держави
17. В залежностi вiд того який орган встановлює податки i розпоряджається ними видiляють: загальнодержавнi податки i …
18. Ймовiрнiсть недекларування (неповного декларування) платником податкiв податкових зобовязань, невиконання платником податкiв iншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби
19. Являється пiдакцизним товаром
20. Законодавчо встановлений розмiр податку або збору, виходячи з обєкта або одиницi оподаткування

По вертикали
1. Якi податки стягуються державою безпосередньо з доходiв або майна платника податкiв
2. Товари за кодами згiдно з укт зед, на якi цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку
3. Сукупнiсть усiх податкiв i зборiв
4. Кошти, одержанi вiд iнших органiв державної влади, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, iнших держав або мiжнародних органiзацiй на безоплатнiй та безповоротнiй основi
5. Фiзична або юридична особа, яка забезпечує та проводить сплату податкових платежiв
7. Промiжок часу за який платник повинен виконати свою податкову роботу
8. Який загальнодержавний обов’язковий податок справляється за використання природних ресурсiв
10. Систематичний розподiл вартостi основних засобiв, iнших необоротних та нематерiальних активiв, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатацiї)
11. Економiчна категорiя, яка обкладається податком iз наявнiстю якої у платника виникає податковий обовязок
13. Процес спостереження за веденням господарської дiяльностi платника податкiв, який здiйснюється пiд час проведення фактичних перевiрок та застосовується органами державної податкової служби з метою встановлення реальних показникiв щодо дiяльностi платника податкiв, яка здiйснюється на вiдповiдному мiсцi її провадження
14. Єдине систематизоване згрупування доходiв, видаткiв, кредитування, фiнансування бюджету, боргу вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних стандартiв - це бюджетна …
15. Яка основна функцiя податкiв
16. Який податок сплачується при перевезеннi товарiв через митний кордон

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Математика (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Податки (укр.)
2.
По предмету Податкова система (укр.) - Податки (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Податки та оподаткування (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Податки i податкова система (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы