Кросcворд по предмету Податковий менеджмент (укр.) на тему "Облiк платникiв податкiв (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 16 слов, смогли построить на 12 слов
Кросcворд по предмету Податковий менеджмент (укр.) на тему Кросcворд по предмету Податковий менеджмент (укр.) на тему
 
По горизонтали
2. Який документ висилається платнику податкiв у разi закiнчення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання
6. Принцип податкового контролю який полягає в тому, що при здiйсненнi заходiв податкового контролю податковi органи дiють лише в межах законодавчо встановлених повноважень з перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та документацiй платникiв податкiв
9. Податкова перевiрка без попередження
10. Процесуальнi дiї органiв податкового контролю, що виражаються в зборi, обробцi, збереженi, та дослiдженi iнформацiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть платника податкiв з метою подальшого спiвставлення фактичних результатiв з даними наведеними в податковому облiку
12. Спосiб забезпечення податкового зобов’язання

По вертикали
1. Вид податкової перевiрки що здiйснюється за мiсцезнаходженням платника податкiв
3. Процесуальнi дiї органiв податкового контролю, що полягають в здiйсненi фактичного обстеження об’єктiв податкового облiку з митою подальшого спiвставлення результатiв обстеження з показниками, що наведенi в податковому облiку
4. Процесуальнi дiї органiв податкового контролю вiдносно контролю за правильнiстю ведення податкового облiку, своєчаснiстю та повнотою сплати податкiв, зборiв та iнших обов’язкових платежiв на пiдставi зафiксованих на матерiальних та електронних носiях iнформацiї
5. Принцип податкового контролю, що передбачає однаковiсть здiйснення процедур податкового контролю на територiй України
7. Як називається податковий борг фiзичної особи, що понад 720 днiв перебуває у розшуку
8. Суб’єкти юридичнi та фiзичнi особи, виконуючи допомiжнi функцiї в процесi податкового контролю
11. Плата у фiксованiй сумi або у виглядi % вiд суми податкового зобов’язання що справляється з платникiв податкiв

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Облiк i аудит (укр.)
2.
Податковий облiк (укр.)
3.
Облiк у банках (укр.)
4.
Облiк i звiтнiсть (укр.)
5.
Бухгалтерський облiк (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По - Облiк в Болгарiї (укр.)
2.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Облiк працi та її оплати (укр.)
3.
По - Облiк експортних операцiй (укр.)
4.
По - Облiк iмпортних операцiй (укр.)
5.
По предмету Фiнансовий облiк (укр.) - Облiк витрат дiяльностi пiдприємства (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы