Кросcворд по статистике на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 33 слов
Кросcворд по статистике на тему Кросcворд по статистике на тему
 
По горизонтали
3. Вибiрка, при якiй вiдбiр одиниць проводиться механiчно через певний iнтервал
9. Вiдносна величина, яка характеризує склад, структуру сукупностi за тiєю чи iншою ознакою
16. Ознаки, якi характеризують результат процесiв
18. Вiдносна характеристика варiацiї, що визначається за кожним регiоном, який характеризує спiввiдношення часток
20. Ознака, пiд впливом якої змiнюється залежна вiд неї iнша ознака
21. Вiдбiр, який передбачає представлення усiєї сукупностi у виглядi списку, упорядкованого за деякою нейтральною одиницею
22. Ознака, яка може приймати рiзнi цифровi характеристики в окремих одиницях дослiджуваної сукупностi, при цьому утворений ряд розподiлу буде варiацiйним
24. Один iз спосiбiв отримання iнформацiї
25. Помилки, повязанi з неправильним вибором типових представникiв сукупностi
29. вiдкритий промiжок мiж двома дiйсними числами
31. Одиницi вимiру, якi вiдповiдають природним, або споживчим властивостям предмета i виражаються у фiзичних одиницях вимiру

По вертикали
1. Процес розвитку явища в часi
2. В залежностi вiд часу, який визначений в динамiчних рядах вони подiляються на iнтервальнi i
4. Крива, побудована за даними спостереження
5. Система показникiв, якi характеризують об’єкт вивчення, тобто пiдмет таблицi
6. Ознаки, що характеризують причини та умови
7. Теорiя управлiння господарством, суспiльними господарськими системами рiзних розмiрiв, рiзних видiв (натуральне i грошове) i рiзних епох
8. Це основний напрям розвитку того явища, яке ми дослiджуємо
10. Вiдносна величина, яка виражає спiввiдношення, пропорцiї мiж окремими частинами явища
11. Спостереження мотивiв,оцiнок i думок
12. Показники, якi потребують двох i бiльше вимiрникiв
13. Фiзичнi або юридичнi особи й суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, якi понад рiк функцiону-ють на економiчнiй територiї країни, а також дипломатичнi i торговельнi представництва в iнших країнах
14. Таблицi, в яких пiдмет побудований за двома i бiльше ознаками
15. Ознака, яка має певнi значення, мiж яким не може бути нiяких iнших
17. Добiр, який передбачає попередню структуризацiю неоднорiдної генеральної сукупностi
19. Числова характеристика можливостi того, що випадкова подiя вiдбудеться в умовах, якi можуть бути вiдтворенi необмежену кiлькiсть разiв
23. Вид опитування
25. Помилка спостереження, що виникає при суц. i несуц
26. Ознаки, що можуть набувати будь-яких значень у певних чисел
27. Похибки,що виникають через недостатньо повне вiдтворення сукупностi
28. Зумовлена певними чинниками мiнливiсть значень ознаки в сукупностi
30. Вид спостереження, коли реєстрацiї пiдлягають усi без винятку елементи сукупностi
32. Один iз видiв групувань

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Цiноутворення (укр.)
2.
Религiєзнавство (укр.)
3.
Информатика (укр.)
4.
Економетрика (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы