Кросcворд по предмету Адмiнiстративний процес (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 31 слов, смогли построить на 31 слов
Кросcворд по предмету Адмiнiстративний процес (укр.) на тему Кросcворд по предмету Адмiнiстративний процес (укр.) на тему
 
По горизонтали
1. Одна з двох форм адм. Процесу
2. Особа, яка має необхiднi знання i надає висновки iз питань, що мають значення по справi
5. Докази отриманi iз першоджерел
8. Сторонами в адм. Судочинствi є позивач та
12. Це неправомiрне (протиправне) винне дiяння (дiя чи бездiяльнiсть) делiктоздатної особи, за вчинення якого особа може бути притягнута доюридичної вiдповiдальностi
15. Учасник суспiльних вiдносин має соцiальну та… . Ознаки
17. Рiзновид соцiальної вiдповiдальностi, який закрiплений у законодавствi i забезпечуваний державою юридичний обовязокправопорушника пiзнати примусового позбавлення певних цiнностей, що йому належать
21. Психiчне ставлення особи до своїх протиправних дiй або до бездiяльностi та їхнiх наслiдкiв у формi умислу чи необережностi
24. Компетенцiя органiв публiчної влади у сферi публiчного управлiння
26. Особа, якiй адм. Правопорушенням заподвяно шкоду
28. Частина стадiї провадження
29. Основне адмiнiстративне стягнення, яке за своєю суттю є грошовим стягненням, що накладається на громадян, якi вчинили адмiнiстративне правопорушення

По вертикали
1. Певна частина розгляду, вирiшення окремих питань справи
3. Докази отриманi iз iнших джерел
4. Ро вчинення адмiнiстративного правопорушення складається ……... уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської органiзацiї чи органу громадської самодiяльностi
6. Особа, якiй можуть буи вiдомi обставини, що мають значення у справi
7. Строки встановлюються законом та
9. Виявлення, збирання, перевiрка iнформацiї що має значення по справi
10. Правове покарання, яке настає за порушення адмiнiстративного або дисциплiнарного законодавства
11. Примусове безоплатне звернення цього предмета у власнiсть держави. Конфiсковано може бути лише предмет, який є власнiстю порушника
13. Це врегульована адмiнiстративно-процесуальними нормами дiяльнiсть по вирiшенню iндивiдуальних конкретних справ у сферi державного управлiння уповноваженими на те субєктами адмiнiстративно-процесуальних вiдносин
14. Субєкти звернення - у сферi
16. Адм.правовiдносини за змiстом бувають процедурнi, судочиннi та…
18. Метод адмiнiстративного процесуального права
19. Це особливий вид процесуальної дiяльностi, врегульована нормами адмiнiстративно-процесуального права дiяльнiсть уповноважених органiв, яка спрямована на притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi осiб, якi вчинили адмiнiстративнi правопорушення
20. Вид юридичного процесу
22. Дiяльнiсть адм судiв щодо розгляду i вирiшення справ
23. Фактичнi даннi, на основi яких встановлюють наявнiсть обставин, що обгрунтовують вимоги осiб у справi
25. Особа, яка сприяє адм. Провадженню
26. Особа, яка вiльно володiє мовою, якою здiйснюється судочинство
27. Це найсуворiший вид адмiнiстративного стягнення, що застосовується лише у виняткових випадках за окремi види адмiнiстративних правопорушень на строк до 15 дiб i полягає у триманнi правопорушника в iзоляцiї вiд суспiльства

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Географiя (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы