Кросcворд по предмету Конфлiктологiя (укр.) на тему "Мiжособистiсний конфлiкт (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 23 слов
Кросcворд по предмету Конфлiктологiя (укр.) на тему Кросcворд по предмету Конфлiктологiя (укр.) на тему
 
По горизонтали
4. Стадiя розвитку конфлiкту, де ситуацiя проявляється пiсля завершення конфлiкту
5. Нiсна орiєнтацiя субєкта, що характеризується переважанням в його життєдiяльностi самокорисливих особистих iнтересiв i потреб вiдносно до iнтересiв iнших людей i соцiальних груп
8. Характеристика психологiчних властивостей особистостi, за якої iндивiд зосереджує свої iнтереси на зовнiшньому свiтi за рахунок своїх власних iнтересiв, через приниження особистої значущостi
14. Це дiяльнiсть, поведiнка, що перебуває на межi розумного, позитивного i, як правило, повязана з невиправданим ризиком
15. Здатнiсть i можливiсть впливати на iнших людей з метою реалiзацiї своєї волi, не тiльки за їхньою згодою, але i всупереч
17. Стосунки, пройнятi недоброзичливiстю, неприязню, взаємною ненавистю
18. Сильне i вiдносно короткочасне емоцiйне збудження (страх, гнiв, жах, радiсть та iн.), повязане з рiзкою змiною важливих для субєкта життєвих обставин
19. У мiжособистiсному конфлiктi психологiчна сторона часто затуляє собою яку сторону

По вертикали
1. Процес реалiзацiї особистiстю своїх потенцiйних можливостей
2. Cитуацiя протистояння учасникiв, що сприймають та переживають значущу психологiчну проблему - … конфлiкт
3. Неточнi факти, чутки, запiзнiла iнформацiя тощо - причина …
4. Вiдмiннiсть, яка повязана з особистiсними особливостями учасникiв конфлiкту, з їхнiми емоцiйними реакцiями на причини конфлiктiв, на дiї iншої сторони, на хiд конфлiкту, один на одного
6. Узагальненi уявлення людей щодо цiлей i норм своєї поведiнки, котрi обумовленi iсторичним досвiдом, економiчним становищем i культурою - цiнностi …
7. Сумнiв щодо когось через невиконання обiцянок
9. Мiжособистiсна взаємодiя, яка спрямована на випередження партнера у досягненнi якоїсь мети, прагнення переважити, перемогти когось
10. Необхiднiсть виконання функцiональних обовязкiв, реалiзацiї цiлей й завдань, якi повязанi з посадовим становищем в органiзацiї
11. Прагнення до зверхностi, прояв агресивностi, егоїзму - фактор
12. Форма поведiнки учасникiв конфлiкту, що характеризується ворожiстю, спрямована на заподiяння шкоди або навiть на фiзичне усунення суперника
13. Найпоширенiша форма, при цьому характеризується найменшою напруженiстю
15. Ставлення людини до певних суджень, уявлень, iдей, iстин, для яких не потрiбна перевiрка пiзнавальною дiяльнiстю
16. Стiйка сукупнiсть людей, яка утворюється iсторично на конкретнiй територiї, має усталенi звязки та загальнi риси, специфiчнi особливостi культури, стабiльнi звичаї, а також усвiдомлення своєї єдностi i вiдмiнностi вiд iнших подiбних груп
17. Незадоволення взаємодiєю сторiн - фактор …
20. Реальна причина усвiдомлених соцiальних дiй певних груп iндивiдiв

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Математика (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Конфлiктологiя (укр.) - Внутрiшньоособистiсний конфлiкт (укр.)
2.
По предмету Конфлiктологiя (укр.) - Конфлiкт поняття та предмет вивчення (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По - Дiєприкметник (укр.)
5.
По - Лiнгвiстика (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы