Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) по темам "Страхування (укр.)", "Грошi (укр.)", "Бюджет i бюджетна система (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 43 слов
Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) по темам Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) по темам
 
По горизонтали
1. Якi кошти пiдприємств постiйно знаходяться в обiгу та кiнцевий строк використання яких не встановлений
3. Перевищення валових доходiв над валовими витратами
5. Металевий грошовий знак
8. Сутнiсть _ доходiв полягає в стягуваннi та зарахуваннi до бюджету податкiв
13. Перевищення доходiв над видатками в бюджетi
14. Який прибуток передбачає постiйне порiвняння у грошовому вираженi витрат i результатi комерцiйної дiяльностi
17. Якi витрати повязанi iз основною дiяльнiстю по випуску продукцiї, виконанню робiт, наданню послуг, їх ще називають собiвартiстю продукцiї
19. Покриття власними доходами витрат на просте вiдтворення
21. План формування та використання фiнансових ресурсiв для забезпечення завдань i функцiй, якi здiйснюються органами державної влади
24. Розроблення напрямкiв використання бюджету згiдно засад соцiально-економiчного розвитку суспiльства
28. Засiб закрiплення рiзними способами на вiдповiдному матерiалi iнформацiї про факти, подiї, явища обєктивної дiйсностi та розумову дiяльнiсть людини - це…
32. Форма грошової допомоги мiсцевим бюджетам iз державного, яка призначена для конкретно визначеної цiлi/цiлей
34. Час, який в Українi триває з 1 сiчня по 31 грудня
36. Сукупнiсть юридичних норм, що регулюють дiяльнiсть органiв державної влади й управлiння щодо складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету – це бюджетне … .
38. Безперервне використання державою коштiв бюджету та позабюджетних фондiв та власних коштiв пiдприємств i органiзацiй на потреби, що визначенi державними завданнями

По вертикали
1. Дикумент про строкове грошове зобовязання
2. Цiнний папiр (свiдоцтво про власнiсть)
4. Посадовi особи, або органи, що надiленi бюджетними повноваженнями
6. Держава виступає _ майна
7. Система обовязкових платежiв пiдприємств,органiзацiй i фiзичних осiб,якi є одним iз джерел формування доходiв державного та мiсцевого бюджетiв
8. Яка власнiсть означає абсолютне, захищене законом право громадянина чи юридичної особи на конкретне майно (землю, нерухомiсть, засоби виробництва, грошi i цiннi папери, товари, iнтелектуальний продукт)
9. Орган влади, що приймає закон про Державний бюджет України
10. Безвiдплатна, безповоротна допомога з бюджету вищого рiвня бюджету нижчого, яка не має цiльового характеру та надається у випадку перевищення видаткiв над доходами.
11. Якi фонди знаходяться в розпорядженнi центральних та мiсцевих органiв влади
12. Яка функцiя в повнiй мiрi проявляється в особистому страхуваннi. Тому, що клiєнт купуючи страховий полiс сплачує внесок i цим самим кредитує страхову компанiю
13. Покриття витрат на просте вiдтворення i формування прибутку
15. Тимчасовi статутнi обєднання промислового i банкiвського капiталу для досягнення спiльної мети - це…
16. Регламентований законодавством порядок складання, розвитку, затвердження та виконання бюджетiв
18. Юридична чи фiзична особа,яка на пiдставi вiдповiдної угоди зi страховиком сплачує страховi внески до стахового фонду й отримує право на вiдшкодування збиткiв
19. Система економiчних перерозподiльчих вiдносин
20. Ера одного банкiвскього металу
22. Збiльшення економiчних вигiд у виглядi надходження активiв або зменшення зобовязань, внаслiдок чого збiльшується власний капiтал пiдприємства
23. Покриття за рахунок отриманого прибутку витрат на просте вiдтворення, дебiторської заборгованостi, кредитiв i вiдсоткiв на них
25. Перевищення видаткiв над доходами в бюджетi
26. Орган, що веде облiк касового виконання державних i мiсцевих бюджетiв та складає звiт про їхнє виконання – державне … .
27. Один з принципiв побудови бюджетної системи
29. Юридична чи фiзична особа,якiй належить страхове вiдшкодування у разi населення страхового випадку
30. Державний i мiсцевi бюджети становлять …
31. Учасник бюджетного процесу, що розробляє законопроект про бюджет
32. Юридична особа яка дiє на пiдставi вiдповiдної лiцензiї страхового фонду - це…
33. Система, що включає державний бюджет i бюджети адмiнiстративних одиниць
35. Учасник бюджетного процесу, що здiйснює контроль над адмiнiструванням податкiв
37. Дуже складна фiнансова категорiя, яка здiйснює вплив на всi економiчнi явища та процеси, обовязковий елемент економiчної системи будь-якої держави незалежно вiд моделi економiчного розвитку та полiтичних сил при владi

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Грошi та кредит (укр.)
2.
Страхування (укр.)
3.
Соцiальне страхування (укр.)
4.
Податкова система (укр.)
5.
Банкiвська система (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По бюджету - Бюджетна система (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Грошi (укр.)
3.
По экономике - Грошi та кредит (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Страхування (укр.)
5.
По предмету Охорона працi (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы