Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему "Трудовi спори (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 18 слов
Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Вид непозовного цивiльного судочинства, в порядку якого розглядаються цивiльнi справи про пiдтвердження наявностi або вiдсутностi юридичних фактiв, що мають значення для охорони прав та iнтересiв особи або створення умов здiйснення нею особистих немайнових чи майнових прав або пiдтвердження
7. Нейтральна по вiдношенню до сторiн конфлiкту третя сторона (спецiально пiдготовлений посередник), яка сприяє досягненню сторонами взаємоприйнятної згоди розвязати цей спiр, зосереджуючись при цьому на iнтересах сторiн, а не на правових позицiях або договiрних правах
8. Третiй нейтральний орган стосовно спорящим сторонам, покликаний допомогти сторонам досягти угоди щодо спору
10. Трудовi спори якi неврегульованi розбiжностi мiж працiвником i роботодавцем щодо укладення, виконання та розiрвання трудового договору, дотримання норм трудового законодавства, якi стали предметом розгляду юрисдикцiйного органу
13. Постiйно дiючий державний орган, створений у листопадi 1998 року Президентом України з метою сприяння полiпшенню трудових вiдносин та запобiгання виникненню колективних трудових спорiв
14. Пiдготовлена Нацiональною службою посередництва й примирення особа, яка в разi залучення її сторонами колективного трудового спору (конфлiкту) до участi в роботi трудового арбiтражу набуває статусу члена трудового арбiтражу та має право розгляду колективного трудового спору (конфлiкту) з метою його вирiшення
15. Вид провадження у цивiльному судочинствi, в якому судом вирiшується справа про стягнення з боржника на пiдставi судового наказу грошових коштiв або витребування майна без проведення судового засiдання на користь особи, яка має право вимоги
17. Процес, у ходi якого двi сторони зустрiчаються в присутностi нейтральної третьої особи, яка є спецiально пiдготовленим арбiтром та вислуховує обидвi сторони i потiм виносить обов’язкове або необов’язкове для виконання сторонами рiшення, залежно вiд того, про що сторони домовились заздалегiдь

По вертикали
1. Вид провадження у цивiльному процесi, у якому розглядається спiр про право цивiльне, тобто спiр, який виникає з цивiльних, житлових, земельних, сiмейних, трудових вiдносин
2. Спори якi неврегульованi шляхом безпосереднiх переговорiв розбiжностi мiж сторонами соцiально-трудових вiдносин щодо застосування законодавства про працю, встановлення нових чи змiни iснуючих умов працi, що переданi на розгляд уповноваженого юрисдикцiйного органу
4. Спори мiж, трудовим колективом (профспiлкою) i власником чи уповноваженим ним органом з питань установлення нових або змiни чинних соцiально-економiчних умов працi та виробничого побуту
5. Тимчасове колективне добровiльне припинення роботи працiвниками пiдприємства (структурного пiдроздiлу) з метою вирiшення колективного трудового спору
6. Добровiльна громадська органiзацiя, яка обєднує працiвникiв, поєднаних спiльними iнтересами по виду своєї дiяльностi як у виробничiй, так i в невиробничiй сферах, для захисту трудових i соцiально-економiчних прав i iнтересiв своїх членiв
7. Процедура позасудового вирiшення конфлiктiв (спорiв) їх сторонами на засадах добровiльностi, самовизначення i рiвностi сторiн, конфiденцiйностi, незалежностi та неупередженостi iз залученням медiатора, що спрямована на самостiйне досягнення сторонами рiшень щодо позасудового врегулювання конфлiкту (спору)
9. Назвiть 1 з принципiв медiацiї
11. У який строк ктс розглядає трудовий спiр iз дня подання заяви
12. Словесне змагання, в якому кожен має право висловлення думки
16. Особа, яка очолює органiзацiю, її структурно вiдокремлений виробничий або функцiональний пiдроздiл i надiлена повноваженнями приймати рiшення щодо розпорядження видiленими йому матерiальними, фiнансовими, трудовими ресурсами

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Этика (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Трудовi ресурси (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцально-трудовi вiдношення (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
5.
По экономике - Рефiнансування (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы