Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) на тему "Податки (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 19 слов
Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) на тему Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Податковi законодавчо встановленi винятки з загальних правил оподаткування, якi надають платниковi можливiсть зменшити суму податку (збору), що пiдлягає сплатi, або звiльняють його вiд виконання окремих обовязкiв та правил, повязаних з оподаткуванням
6. Класифiкацiя видаткiв та кредитування бюджету являє собою групування видаткiв бюджетiв усiх рiвнiв та вiдображає напрями використання бюджетних коштiв на виконання основних функцiй держави
9. Промiжок часу за який платник повинен виконати свою податкову роботу
11. Дуже складна фiнансова категорiя, яка здiйснює вплив на всi економiчнi явища та процеси, обовязковий елемент економiчної системи будь-якої держави незалежно вiд моделi економiчного розвитку та полiтичних сил при владi
13. Яка основна функцiя податкiв
15. Скiльки вiдсоткiв становить податок на додану вартiсть з 1 сiчня 2011 року до 31 грудня 2013 року
17. Ймовiрнiсть недекларування (неповного декларування) платником податкiв податкових зобовязань, невиконання платником податкiв iншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби

По вертикали
1. Скiльки iснує загальнодержавних податкiв
2. Законодавчо встановлений розмiр оподаткування до обєкта оподаткування - це податкова
3. Державний борг, , який складається iз платежiв за зобов’язаннями, котрi позичальник повинен погасити у звiтному перiодi
4. Документ, що подається платником податкiв (у тому числi вiдокремленим пiдроздiлом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановленi законом, на пiдставi якого здiйснюється нарахування та/або сплата податкового зобовязання, чи документ, що свiдчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб, суми утриманого та/або сплаченого податку
5. Фiзична або юридична особа, яка забезпечує та проводить сплату податкових платежiв
7. Частина видаткiв бюджету, якi забезпечують поточне функцiонування органiв державної влади й мiсцевого самоврядування, бюджетних установ, поточнi мiжбюджетнi трансферти та видатки на фiнансове забезпечення заходiв соцiального захисту населення й соцiально-культурної сфери, а також iншi видатки, не внесенi до видаткiв розвитку й нерозподiлених видаткiв - це видатки
8. Процес спостереження за веденням господарської дiяльностi платника податкiв, який здiйснюється пiд час проведення фактичних перевiрок та застосовується органами державної податкової служби з метою встановлення реальних показникiв щодо дiяльностi платника податкiв, яка здiйснюється на вiдповiдному мiсцi її провадження
9. Сукупнiсть форм i методiв дiяльностi у сферi оподаткування, як з боку держави так i платникiв
10. Сукупнiсть усiх податкiв i зборiв
12. В залежностi вiд того який орган встановлює податки i розпоряджається ними видiляють: загальнодержавнi податки i …
14. Податок, який належить до мiсцевих зборiв та податкiв
16. Податок, який належить до загальнодержавних податкiв та зборiв

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Податки (укр.)
2.
По предмету Податкова система (укр.) - Податки (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Податки та оподаткування (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Податки i податкова система (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы