Кросcворд по предмету Кримiнальне право (укр.) на тему "Адвокатура, прокуратура, нотарiат (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 21 слов
Кросcворд по предмету Кримiнальне право (укр.) на тему Кросcворд по предмету Кримiнальне право (укр.) на тему
 
По горизонтали
2. Завдання якi реалiзуються при виконаннi окремих функцiй прокуратури
7. Головний законний представник обвинувачення в країнах цивiльного права з системою слiдства або в країнах загального права, що прийняли змагальну систему.
9. Прокурори мiсцевих прокуратур можуть призначатися особи, яку мають стаж роботи в галузi права не менше … рокiв
10. Викладена в письмовiй або уснiй формi пропозицiя, заява (клопотання) чи скарга громадянина
12. Правовий документ, зроблений у встановленiй законом формi розпорядження дiєздатного громадянина на випадок смертi про належне йому майно
13. Матерiальний носiй запису з зафiксованою на ньому iнформа­цiєю про факти, подiї, явища обєктивної дiйсностi та розумової дiя­льностi людини
15. Фахiвець у галузi юриспруденцiї, який має професiйнi, тобто фундаментальнi, правовi знання, i використовує їх для потреб того чи iншого виду юридичної дiяльностi
16. Генеральний прокурор протягом строку повноважень не може бути …
19. Прокурор виносить ... про виробництво перевiрки застосування закону

По вертикали
1. Прокурори та члени їх сiмей перебувають пiд особливим захистом кого
3. Якi звернення в органах прокуратури не перевiряються
4. Що дає прокурор органам дiзнання i слiдства у звязку з порушенням i розслiдуванням кримiнальних справ
5. Цей принцип полягає в тому, що прокуратура України становить єдину систему органiв, якi обумовленi єдиними завданнями, принципами її органiзацiї та дiяльностi, функцiями, повноваженнями по виявленню правопорушень i засобами реагування на них.
6. Офiцiйний документ, що пiдтверджують процес обговорення i прийняття рiшень Верховною Радою України
8. Яку юридичну силу мають документи, оформленi державними i приватними нотарiусами
11. Кiлькiсть глав в законi Про прокуратуру
14. Контроль за органiзацiєю нотарiату України, перевiрки органiзацiї нотарiальної дiяльностi приватних нотарiусiв та виконання ними правил нотарiального дiловодства здiйснюються … України
16. Один з принципiв прокуратури - принцип
17. Скiлькi роздiлiв має чинний Закон України "Про прокуратуру"?
18. Один з принципiв адвокатського самоврядування
19. Хто звiльняє Генерального прокурора

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Адвокатура
2.
Этика (укр.)
3.
Дiловодство (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Адвокатура (укр.)
2.
По правоведению - Прокуратура
3.
По прокурорскому надзору - Прокуратура РФ
4.
По правоведению - Прокуратура и суды
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы