Кросcворд по предмету Iнвестування (укр.) по темам "Общий (укр.)", "Iнновацiї (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 19 слов
Кросcворд по предмету Iнвестування (укр.) по темам Кросcворд по предмету Iнвестування (укр.) по темам
 
По горизонтали
1. Посередник, агент, що здiйснює дiяльнiсть на ринку нерухомостi з метою отримання доходу
3. Цiнностi, що вкладаються iноземними iнвесторами в обєкти iнвестицiйної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соцiального ефекту – це … iнвестицiї
5. Фiрми, якi виконують в iнвестицiйному процесi функцiї перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi як самого iнвестора, так i iнших його партнерiв
6. Iнновацiя виступає як „iнновацiя-процес”, коли в динамiцi розглядається процес, що охоплює дослiдження, проектування, розроблення, органiзацiю виробництва, комерцiалiзацiю i поширення нових виробiв, технологiй, принципiв замiсть iснуючих.
7. Стадiя життєвого циклу галузi, що характеризується розробкою й упровадженням на ринок нових видiв товарiв
8. Ставка доходу, або норма прибутку, на iнвестицiю, зазвичай виражається у вiдсотках у рiчному обчисленнi
9. Iнвестицiї у формi випуску нових акцiй, що направляються в новi сфери дiяльностi, пов'язанi з великим ризиком
10. Це капiталовкладення в об'єкти, що фiнансуються за рахунок доходiв i прибутку iноземних iнвесторiв, якi отриманi на територiї приймаючої країни
11. Iнвестицiї в придбання цiнних паперiв i корпоративних прав
13. Структура управлiння,яка є способом поєднання i взаємодiї керуючої i керованої пiдсистем
15. Принцип при якому здiйсюється органiзацiя виробництва у просторi за найкоротшим шляхом виконання всiх операцiй вiд запуску сировини до виготовлення готової продукцiї

По вертикали
1. Сукупнiсть чинникiв (полiтичних, економiчних, правових, соцiальних, екологiчних та iнших), якi зумовлюють поведiнку дiючих та потенцiйних субєктiв iнвестицiйної дiяльностi щодо вкладення iнвестицiй у розвиток економiки регiону – це iнвестицiйна привабливiсть …
2. Стандартний документ, який засвiдчує право придбати (продати) цiннi папери (товари, засоби) на певних умовах в майбутньому, з фiксацiєю цiни на час укладання такого опцiону або на час такого придбання за рiшенням сторiн контракту
4. Комерцiйний банк або торговець цiнними паперами, який має дозвiл на зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв i операцiй емiтента з цiнними паперами на рахунках в цiнних паперах як щодо тих цiнних паперiв, якi належать йому, так i тих, якi вiн зберiгає згiдно з угодою про вiдкриття рахунку в цiнних паперах. При цьому зберiгач не може вести реєстр власникiв цiнних паперiв, щодо яких вiн здiйснює угоди
5. Метод фiнансування великих iнвестицiйних пректов допомогою випуску акцiй, якi розмiщуються серед юридичних i фiзичних осiб
8. «метод помякшення ризику шляхом розпилювання вкладень i обмеження впливу чинника ризику за рахунок уникнення надмiрної концентрацiї за одним портфелем. На вiдмiну вiд хеджування, передбачає пошук i обєднання портфелiв, якi за однакових умов приводять до рiзних, не обовязково прямо протилежних, результатiв. Диверсифiкацiя є методом помякшення ризику, який застосовується як щодо активних, так i щодо пасивних операцiй»
12. Один iз засновникiв даної компанiї (фiрми), який зробив внесок (певну суму ка­пiталу) на здiйснення її дi­яльностi
14. Це нововведення, процес комплексного створення, розповсюдження i використання нововведень (нового практичного засобу ) для задоволення людських потреб, мiнливих в результатi розвитку суспiльства
15. Доцiльно сформована сукупнiсть об’єктiв реального i фiнансового iнвестування, що призначена для здiйснення iнвестицiйної дiяльностi вiдповiдно з розробленою iнвестицiйною стратегiю пiдприємства – це iнвестицiйний …

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Этика (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Iнновацiї в пiдприємництвi (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы