Кросcворд по предмету Адмiнiстративне право (укр.) на тему "Державне управлiння (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 19 слов
Кросcворд по предмету Адмiнiстративне право (укр.) на тему Кросcворд по предмету Адмiнiстративне право (укр.) на тему
 
По горизонтали
6. Зiбрання суддiв вiдповiдного суду, на якому вони обговорюють питання внутрiшньої дiяльностi цього суду та приймають колективнi рiшення з обговорюваних питань
9. Визначення судом змiсту норми права в установленому законом порядку
10. Судовий орган в цiлому або його структурний пiдроздiл, що виконує певну процесуальну функцiю при здiйсненнi правосуддя
11. Рiзновид юридичної вiдповiдальностi, що полягає в накладеннi на суддю, який порушив норми законодавства та суддiвської етики, стягнень матерiально-правового, органiзацiйного чи особистiсного характеру
13. Обсяг процесуальних повноважень суду по вирiшенню судової справи
17. Територiя, на яку поширюється юрисдикцiя суду
18. Повноваження вiдповiдних органiв по розгляду юридичних справ з винесенням по них юридично обов’язкових рiшень

По вертикали
1. Орган суду, який здiйснює органiзацiйно-методичне та iнформацiйне забезпечення його дiяльностi
2. Принципи судової влади, якi визначають змiст норм, що регулюють вiдносини, котрi виникають при судовому розглядi цивiльних, кримiнальних, госпо-дарських, адмiнiстративних та iнших справ i є характерними для будь-якої процедури розгляду судової справи i для всiх видiв судочинства
3. Принципи, що визначають змiст норм та регулюють органiзацiю судової системи, структуру її органiв, статус суддiв
4. Посадова особа, яка перебуває на державнiй службi в органах прокуратури i має повноваження по здiйсненню покладених на прокуратуру функцiй вiдповiдно до встановленої компетенцiї
5. Центральний ор-ган виконавчої влади, який служить суспiльству шляхом забезпечення охорони прав i свобод людини, протидiї злочинностi, пiдтримання публiчної безпеки i порядку
7. Iнстуцiональний принцип судової влади,за яким судова влада здiйснюється неупереджено,лише на основi закону,виключаючи будь-яку особисту заiнтересованiсть її носiїв у результатах вирiшення справи
8. Спосiб оскарження судових рiшень, якi всту-
12. Функцiя реалiзацiї судової влади, яка здiйснюється судом шляхом розгляду та вирiшення у судовому засiданнi цивiльних, кримiнальних, адмiнiстративних та господарських справ та застосування норм права до спiрних правовiдносин
14. Iнстуцiональний принцип судової влади, який означає вiдкритiсть, прозорiсть, iнформацiйну доступнiсть судової влади, її органiзацiї i функцiонування
15. Пiдзаконна дiяльнiсть щодо самостiйного колективного вирiшення професiйними суддями через виборнi органи або безпосередньо їх колективами питань внутрiшньої дiяльностi судiв i суддiвського корпусу, що здiйснюється у встановлених законом межах
16. Громадяни України, якi у випадках, передбачених процесуальним законодавством, залучаються для роз-гляду по першiй iнстанцiї судових справ спiльно з професiйними суддями
19. Особа, яка виявила бажання зайняти посаду суддi, вiдповiдає встановленим законодавством вимогам, пройшла спецiальну пiдготовку i склала квалiфiкацiйний iспит та щодо якої внесене подання вiдповiдному органу про призначення чи обрання на посаду суддi

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Стратегiчне управлiння (укр.)
2.
Корпоративне управлiння (укр.)
3.
Управлiння персоналом (укр.)
4.
Економетрика (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По административному праву - Державне управлiння (укр.)
2.
По предмету Цiноутворення (укр.) - Державне регулювання цiн (укр.)
3.
По экономике - Державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (укр.)
4.
По экономике - Державне програмно-цiльове планування (укр.)
5.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Державне регулювання корпоративного сектора (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы