Кросcворд по предмету Цивiльний захист (укр.) по темам "Геологiчнi небезпечнi явища (укр.)", "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 28 слов, смогли построить на 22 слов
Кросcворд по предмету Цивiльний захист (укр.) по темам Кросcворд по предмету Цивiльний захист (укр.) по темам
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
2. Намерзання переохолоджених крапель дощу або туману
6. Тривала та значна нестача опадiв, частiше при пiдвищенiй температурi та низькiй вологостi повiтря, що викликає зниження запасiв вологи у ґрунтi, i як наслiдок – погiршення росту, а iнодi i загибель рослин
7. Одиниця вимiрювання еквiвалентної дози опромiнення в системi сi
9. Скiльки ступенiв гострої променевої хвороби розрiзняють
11. Речовини, що дiють як алергени
13. Вiтер руйнiвної сили i великої тривалостi, швидкiсть якого бiльше 32 м/сек
16. Протиотрута
17. Силами цз України є її…
21. Доза опромiнення, яка вимiрюється в повiтрi i характеризує потенцiйну небезпеку дiї iонiзуючих випромiнювань при загальному i рiвномiрному опромiненнi тiла людини
22. Довгi хвилi, якi можуть виникати в результатi пiдводиш землетрусiв, а також вулканiчних викидiв або зсувiв на морському днi

По вертикали
1. Пiдземнi удари, поштовхи i коливання земної поверхнi, що викликаються в основному природними причинами
3. Засiб iндивiдуального захисту органiв дихання
4. Прогнозування, що здiйснюється заздалегiдь для визначення можливих масштабiв забруднення, сил i засобiв, якi залучатимуться для лiквiдацiї наслiдкiв аварiї, складання планiв роботи називається
5. Швидкий, раптовий зсув снiгу та (або) льоду стрiмкими схилами гiр,який загрожує життю i здоровю людей, завдає шкоди обєктам економiки та довкiллю
8. Явища, що погiршують видимiсть на шляхах, створюють завади для роботи рiзних видiв транспорту, сприяють забрудненню повiтря
10. Умовна величина, що характеризує кiлькiсть енергiї, яка видiлилася у вогнищi землетрусу. Пропорцiйна лоґарифму максимальної амплiтуди змiщення частинок ґрунту, яке фiксується сейсмiчними станцiями. Максимальна магнiтуда землетрусу становить близько 9 балiв, що вiдповiдає енергiї 1019 Дж
12. На поверхнi Землi (характеризує ступiнь руйнування) залежить вiд глибини вогнища, магнiтуди, складу грунту i вимiрюється за шкалою msk-64 (0-12 балiв) визначається за формулами:
14. Одиниця вимiру рiвеня радiацiї - … на годину
15. Тривалiсть дiї не бiльше 10-15с з моменту вибуху
18. Надзвичайнi ситуацiї, якi розвиваються на територiї двох i бiльше адмiнiстративних районiв,розповсюджуються, чи загрожують розповсюдженням на територiї сусiднiх областей, а також у разi, коли для лiквiдацiї їх наслiдкiв потрiбнi ресурси, що перевищують можливостi одного району називаються:
19. Ступiнь фiзiологiчної активностi шкiдливої речовини
20. Область низького тиску в атмосферi, причому мiнiмум тиску знаходиться у його центрi

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiзика (укр.) - Тепловi явища (укр.)
2.
По предмету Природознавство (укр.) - Магнiтнi явища (укр.)
3.
По физике - Свiтловi явища (укр.)
4.
По предмету Природознавство (укр.) - Звуковi явища (укр.)
5.
По предмету Природознавство (укр.) - Електричнi явища (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы