Кросcворд по психологии на тему "Психологiя особистостi (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 11 слов
Кросcворд по психологии на тему Кросcворд по психологии на тему
 
По горизонтали
2. Частина психiчної енергiї, яка шукає задоволення винятково у статевiй поведiнцi (сексуальна енергiя)
5. Американський психоаналiтик норвезько-датського походження, яскрава представниця неофрейдизму, автор власної оригiнальної теорiї особистостi, одна з ключових постатей у областi жiночої психологiї
7. Прагнення людини до найвищої реалiзацiї свого потенцiалу
8. Психологiчний захист, який проявляється у вiдстороненнi й утриманнi поза свiдомiстю певних психiчних змiстiв i травмуючи моментiв
10. Це психологiчний захист шляхом переведення сексуальної або агресивної енергiї людини, надлишкової з точки зору особистiсних або соцiальних норм в iнше русло, прийнятне для суспiльства, – творчiсть
11. Iєрархiчна система потреб людини

По вертикали
1. Австрiйський психолог i невролог, який вивчав людське несвiдоме. Вiн розвинув методику вiльних асоцiацiй та тлумачення сновидiнь, яку було покладено в основу психоаналiзу, i сформулював концепцiю структури психiки (iд, Еґо та Супереґо, або Воно, Я i над-я)
3. Психологiчний захист, який виявляється в тому, що людина наповнює себе цiнностями i нормами поведiнки iншої людини, i це починає керувати її поведiнкою
4. Соцiальний психолог, фiлософ,психоаналiтик, представник «франкфуртської школи», один iз засновникiв неофрейдизму та фрейдо-марксизму
6. Iндивiд як суб’єкт соцiальних стосункiв та свiдомої дiяльностi, людина як соцiальна iстота
9. Американсько-нiмецьким психологом єврейського походження. Працював у сферi психологiї розвитку тапсихоаналiзу. Вiдомий, найперше, своєю теорiєю стадiй психосоцiального розвитку, а також як автор термiну кризи iдентичностi

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Психологiя (укр.)
2.
Психологiя i педагогiка (укр.)
3.
Соцiальна психологiя (укр.)
4.
Юридична психологiя (укр.)
5.
Страхування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiя особистостi (укр.)
2.
По предмету Психологiя (укр.) - Аналiтична теорiя особистостi (укр.)
3.
По предмету Психологiя (укр.) - Аналiтична теорiя особистостi К.Г. Юнга (укр.)
4.
По предмету Психологiя i педагогiка (укр.) - Афективна сфера особистостi. Загальне i iндивiдуальне в психiцi людини (укр.)
5.
По предмету Психологiя (укр.) - Психологiя та етика (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы