Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) по темам "Санiтарнi норми (укр.)", "Правовi та органiзацiйнi основи охорони працi (укр.)", "Засоби захисту (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 43 слов
Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) по темам Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) по темам
 
По горизонтали
1. Вмiст водяної пари в повiтрi, характеризується пружнiстю водяної пари, вiдносною вологiстю, дефiцитом вологи, точкою роси, — є одним з найважливiших параметрiв атмосфери, що визначає погоду, а також те, наскiльки комфортно почуває себе людина в цей момент часу
3. Випадок внаслiдок непередбачуваного збiгу обставин та умов, за яких завдається шкода здоровю або настає смерть потерпiлого
5. Засiб захисту органiв дихання в запилених примiщеннях
7. … допустимий рiвень виробничого фактора — це рiвень виробничого фактора, дiя якого при роботi встановленої тривалостi за час усього трудового стажу не призводить до травми
8. Це система органiзацiйних заходiв i технiчних засобiв, що запобiгають або зменшують вплив на працюючих шкiдливих виробничих факторiв-це виробнича
9. Порушення анатомiчної цiлiсностi органiзму або його функцiй внаслiдок дiї небезпечних виробничих факторiв
11. Травми, що характеризуються чiтким вираженням мiсцевих пошкоджень тканин i органiв людини, якi виникають вiд дiї елсктричного струму i вiд електричної дуги
12. Процес горiння, що виникає через тепло, яке утворюється в речовинi в наслiдок само iнiцiйованих екзотермiчних процесiв
16. Кратнiсть.. . вказує на кiлькiсть у примiщеннi обмiнiв повiтря,
17. Профiлактика перевтоми, профе сiйних  захворювань, запобiгання виробничому травматизму, пiдвищення змiстовностi працi, створення умов для всебiчного розвитку особистостi
19. Власник пiдприємства, установи, органiзацiї або повноважений ним орган та фiзичнi особи, якi використовують найману працю
23. Конкретним вираженням мiри працi на кожному пiдприємствi i визначає величину i структуру витрат робочого часу, необхiдних для виконання цiєї роботи є норма
25. Здатнiсть будiвельних конструкцiй чинити опiр дiї високої температури, утворенню наскрiзних трiщин та поширенню вогню в умовах пожежi i виконувати при цьому свої звичайнi експлуатацiйнi функцiї
27. Стандарти, розробленi вiдповiдно до чинного законодавства України,
28. Засiб захисту очей при роботi на верстатах
31. Загальнi положення i вимоги, якi регламентують умови працi на пiдприємствах та органiзацiях, визначенi(про працю)
32. Органiзований i регульований повiтрообмiн, що забезпечує видалення iз примiщення забрудненого  повiтря i подачу на його мiсце свiжого
34. Процес зменшення працездатностi, тимчасове знесилення, що виникає пiд час виконання певної фiзичної та розумової працi
35. Захворювання, що характеризуэться патологiчним станом, зумовленим тривалою роботою у шкiдливих умовах працi i повязаний з надмiрним напруженням органiзму або несприятливою дiєю виробничих факторiв
36. Процес вивiльнення великої кiлькостi енергiї в обмеженому обємi за короткий промiжок часу
37. Засiб колективного захисту в електроустановках
38. Вимоги,обовязковi для виконання нормативнi документи, що визначають критерiї безпеки та (або) нешкiдливостi для людини факторiв навколишнього середовища
40. Пошкодження, поранення внаслiдок дiї на робiтника небезпечного виробничого фактора при виконаннi службових обов’язкiв
42. Розмежування робiт на основi загальних енергозатрат органiзму
43. Критерiєм якостi роботи вентиляцiйних систем, якi забезпечують повiтрянi i повiтряно-тепловi

По вертикали
2. Зона, яка вiдокремлює промислове пiдприємство вiд житлової забудови
4. Науково обґрунтований i офiцiйно регламентованийнорматив, який виражає рiвень шкiдливого чинника, перевищення якого може призвести до захворювань або iнших несприятливих наслiдкiв для людини i оточуючого природного середовища
6. Допустимий рiвень виробничого фактора — це рiвень виробничого фактора, дiя якого при роботi встановленої тривалостi за час усього трудового стажу не призводить до травми чи захворювання
10. Органiзована природна загальнообмiнна вентиляцiя примiщень в результатi надходження i видалення повiтря через фрамуги вiкон, що вiдкриваються, i лiхтарiв
13. Ступiнь емоцiйного навантаження на органiзм при виконаннi трудового процесу, що вимагає переважно iнтенсивної роботи мозку при отриманi i переробцi iнформацiї
14. Сукупнiсть тимчасових змiн у фiзiологiчному та психiчному станi людини, якi з’являються внаслiдок напруженої та тривалої дiяльностi
15. Пристрої,що застосовуються у вентиляцiйних системах
18. Стан захищеностi особи та суспiльства вiд ризику зазнати шкоди
20. Складний фiзико-хiмiчний процес на основi екзотермiчних реакцiй окиснення-вiдновлення, який характеризується значною швидкiстю перебiгу, видiленням великої кiлькостi тепла i свiтла, масообмiном з навколишнiм середовищем
21. Коливальнi процеси, що вiдбуваються в механiчних системах
22. Засiб для захисту рук вiд бруду
24. Санiтарнi норми,залежно вiд впливу умов працi на органiзм людини
26. Фiзична величина, яка описує здатнiсть макроскопiчної системи (тiла) до самовiльної передачi теплаiншим тiлам
29. Фiзична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцiю згiдно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) вiдповiдно до закону
30. Технiчний засiб, призначений для припинення горiння подаванням вогнегасної речовини, що мiститься в його корпусi, пiд дiєю надлишкового тиску, за масою i конструктивним виконанням придатний для транспортування i застосування людиною
33. Травма, отримана робiтником на виробництвi i повязана з недотриманням вимог безпеки працi
39. Час, встановлений законом, протягом якого вiдповiдно до правил внутрiшнього розпорядку або iншого, прийнятого на пiдприємствi порядку, працiвник має виконувати доручену йому працю, або службовi обов’язки
41. Засiб захисту при роботi на висотi

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Охорона працi (укр.) - Правовi та органiзацiйнi основи охорони працi (укр.)
2.
По предмету Охорона працi (укр.) - Санiтарнi норми (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Основнi принципи державної полiтики з охорони працi (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Правовi основи цивiльної безпеки (укр.)
5.
По предмету Конституцiйне право (укр.) - Конституцiйно-правовi основи суспiльного ладу зарубiжних країн (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы