Кросcворд по статистике на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 23 слов, смогли построить на 20 слов
Кросcворд по статистике на тему Кросcворд по статистике на тему
 
По горизонтали
5. Величина, що займає серединне положення у варiацiйному ряду, в якому варiанти розташованi в зростаючому або спадаючому порядку
8. Ряди динамiки, що характеризують розвиток одного явища чи процесу
11. Розподiл множини елементiв статистичної сукупностi на однорiднi групи за iстотними для них ознаками
14. Спостереження, яке дає характеристику всiєї сукупностi одиниць на основi дослiдження її частини
15. Вид iнтервалу
16. Система показникiв статистичної таблицi, що характеризує пiдмет
19. Бланк з питаннями

По вертикали
1. Показник, що обчислюється за формулою:
2. У теорiї ймовiрностi, формула дозволяє обчислити ймовiрнiсть успiхiв у серiї незалежних експериментiв.
3. Статистичнi показники, якi виражають кiлькiсне
4. Iнтервали, якi мають нижнi i верхнi межi
6. Вiдносна величина, яка характеризує склад, структуру сукупностi за тiєю чи iншою ознакою
7. Наука, яка вивчає кiлькiснi
9. Розподiл, на якому грунтується переважна бiльшiсть статистичних методiв дослiдження
10. Коливання, що призводять до порушення ритму виробництва
12. Другий етап статистичного дослiдження
13. Результати працi, що мають матерiальну форму
15. Невелика змiна або вiдхилення
17. Вид спостереження, коли реєстрацiї пiдлягають усi без винятку елементи сукупностi
18. Одна iз функцiй статистики

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Информатика (укр.)
2.
Економетрика (укр.)
3.
Географiя (укр.)
4.
Дiловодство (укр.)
5.
Эстетика (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы