Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) по темам "Умови працi (укр.)", "Термiни та визначення (укр.)", "Засоби захисту (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 14 слов, смогли построить на 14 слов
Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) по темам Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) по темам
 
По горизонтали
1. Рiзниця результату i витрат, приведених до спiльної одиницi вимiру
4. Система органiзацiйних i технiчних засобiв, якi запобiгають впливу на працiвникiв небезпечних виробничих факторiв
6. Сукупнiсть фiзичних, хiмiчних, бiологiчних, соцiальних та iнших чинникiв, що дiють на людину пiд час виконання нею трудових обовязкiв
7. Неконтрольоване горiння поза спецiальним вогнищем, що розповсюджується у часi i просторi
9. Засiб захисту очей при зварюваннi
11. Система органiзацiйно-економiчних заходiв, спрямованих на розвиток господарської дiяльностi й пiдвищення її ефективностi через забезпечення заiнтересованостi працюючих та колективiв пiдприємств у результатах дiяльностi
13. Комплексна оцiнка всiх факторiв виробничого середовища i трудового процесу, соцiально-економiчних факторiв, якi впливають на здоров’я i працездатнiсть працiвника в процесi трудової дiяльностi
14. Речовина, яка при контактi з органiзмом людини у разi порушення вимог безпеки може викликати виробничi травми, професiйнi захворювання або вiдхилення у станi здоров’я, що виявляються сучасними методами як у процесi роботи, так i у вiддаленi перiоди життя теперiшнього i наступних поколiь

По вертикали
2. Втрата здоров’я працiвника внаслiдок травм чи нещасного випадку, яка сталася пiд час виконання трудових обов’язкiв
3. Вiдсутнiсть неприпустимого ризику пов’язаного з можливiстю ушкодження
5. Виробничий чинник, вплив якого на працiвника за певних умов призводить до травм, отруєння, iншого раптового рiзкого погiршення здоровя або до смертi
8. Сукупнiсть факторiв виробничого середовища, що впливають на здоров’я i працездатнiсть людини в процесi працi
10. Система органiзацiйних та технiчних заходiв, спрямованих на на усунення потенцiйно небезпечних факторiв i запобiгання професiйним захворюванням та отруєнням
12. Сукупнiсть дiй, спрямованих на пiдтримання чи функцiонування об’єкта згiдно з наявною програмою, що створюється для досягнення певниз цiле

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Математика (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Охорона працi (укр.) - Умови працi (укр.)
2.
По предмету Охорона працi (укр.) - Термiни та визначення (укр.)
3.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Механiзми захисту (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Юридичнi гарантiї захисту (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы